Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Beleidsbegroting 2023-2026

Hengelo in verbinding

De Beleidsbegroting van de gemeente Hengelo geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven. In de begroting wordt duidelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarbij horen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt welke beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen in de komende jaren van invloed zijn.

De gemeentelijke begroting laat zien waar geld vandaan komt en waar het aan wordt uitgegeven. In de afbeelding hieronder wordt dit in grote lijnen beschreven. Op deze pagina leest u wat we op de verschillende programmaonderdelen willen bereiken, wat dat mag kosten en wat we daarvoor in 2023 zoal gaan doen. 

Beleidsbegroting in één oogopslag

Lees meer: Beleidsbegroting 2023-2026

 

De begrotingsomzet van de gemeente Hengelo voor 2023 is in totaal 347 miljoen euro. De begroting biedt tijdelijk financiële ruimte voor nieuwe ambities en impulsen in de stad. Daarmee kunnen we een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de huidige energiecrisis en de opvang van vluchtelingen. Tegelijkertijd werkt de gemeente Hengelo aan een strategische agenda. Zodat we als gemeente de beste keuzes kunnen maken voor Hengelo nu en in de toekomst. Dat gaat vooral om de grote beweging; waar willen we als Hengelo het verschil maken? Wat willen we - of wat moet - wezenlijk anders dan nu? Een strategische agenda geeft op die - grote maatschappelijke opgaven - richting aan ons handelen en helpt ons om koersvast te blijven, ook in moeilijke en/of krappe tijden.

Wat willen we bereiken?

 • Minder vermogens-, vandalisme- en geweldsdelicten, zoals inbraken, diefstal, vernielingen en mishandeling.
 • Minder (georganiseerde) misdaad die het vertrouwen in de maatschappij aantast (ondermijnende criminaliteit), zoals drugshandel, fraude en witwassen.
 • Inwoners voelen zich veiliger in Hengelo.
 • Inwoners ervaren minder overlast in hun wijk of buurt.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023

We werken in 2023 verder aan het behouden en versterken van leefbare wijken, waarbij ontmoeten en goede voorzieningen voorop staan (wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving). We richten ons ook op de aanpak van ondermijning en een verdere professionalisering van de toezicht en handhavingsfunctie in de openbare ruimte. Verder willen we in 2023 onder meer de digitale weerbaarheid van ouderen, jongeren en ondernemers verbeteren. Ook werken we aan een sluitende keten voor personen met verward gedrag om hun eigen veiligheid en de veiligheid van medeburgers te vergroten.

Meer weten over het beleidsprogramma veiligheid? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Hengelo is beter bereikbaar met de fiets, de auto en het openbaar vervoer.
 • Wegen en fietspaden in Hengelo zijn heel en veilig.
 • De openbare ruimte in Hengelo is schoon.
 • Fietsers kunnen hun fiets makkelijker en veiliger stallen in de binnenstad.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

We zetten ook in 2023 in op een aantrekkelijke en bereikbare binnenstad. Onder meer door te zorgen voor voldoende fietsparkeervoorzieningen. Zo komen er drie nieuwe fietsenstallingen bij: op het Marktplein, bij de De Wetstraat en in de ontwikkeling Lange Wemen (Kloosterhof). We werken verder aan de aanleg van de fietssnelweg F35 aan de Bankastraat en Marskant. Ook gaan we in 2023 voor de hele stad het parkeerbeleid actualiseren. We zijn gestart met het opstellen van een nieuw mobiliteitsplan voor de stad. De centrale vraag in dit mobiliteitsplan is: hoe kan mobiliteit bijdragen aan Hengelo als prettige woonstad, als sociale, sportieve stad, als een stad met een sterke economie en een aantrekkelijke woonomgeving.

Verder gaan we in 2023, vanwege een nieuwe landelijke werkwijze, anders naar verkeersveiligheid kijken. Niet alleen meer naar verkeersongevallen achteraf, maar proactief door risicoprofielen op te stellen. Hier komt een uitvoeringsprogramma uit voort, dat een directe relatie heeft met het uitvoeringsprogramma uit het Mobiliteitsplan.

Meer weten over het beleidsprogramma verkeer, vervoer en waterstaat? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Meer banen in Hengelo, ook voor eigen inwoners.
 • Meer groei uit kennisintensieve en innovatieve industrie zoals de sector Hightech systemen en materialen.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Om Twente door te ontwikkelen als groene technologische topregio is het noodzakelijk om jong talent te behouden en Twente te presenteren als sterk alternatief voor de Randstad. Hiervoor moeten de randvoorwaarden op orde zijn. Voorbeelden hiervan zijn, (versnelling van de) geschikte woningbouw, hoogstaande culturele voorzieningen én aantrekkelijke (groene) werklocaties. Daar werken we onder andere met de Twente Board aan. Zo faciliteren we de ontwikkeling van de Cleantech Campus The Green Box op het Eaton terrein. The Green Box wordt de nieuwe thuisbasis voor startups, scale-ups, en onderzoeks- en ontwikkelingsgroepen die zich bezighouden met de transitie naar schone energie. In 2023 onderzoeken wij, in samenwerking met Routenetwerken Twente en Hengelo Promotie, hoe we bestaande recreatieve routes kunnen verbeteren en nieuwe routes kunnen initiëren.

Meer weten over het beleidsprogramma economie? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Minder kinderen en jongeren in Hengelo hebben een onderwijsachterstand.
 • Meer jongeren behalen een startkwalificatie.
 • Schoolgebouwen passen beter bij de leerlingenaantallen.
 • Schoolgebouwen in Hengelo worden multifunctioneler
  gebruikt, zoals voor kinderopvang (integrale kindcentra).

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Wij werken samen met de schoolbesturen aan een Integraal Huisvestingsplan (IHP). Daarin staat welke investeringen aan schoolgebouwen nodig zijn en wanneer die uitgevoerd kunnen worden. Insteek daarbij is de schoolgebouwen in Hengelo multifunctioneler te gebruiken, bijvoorbeeld voor kinderopvang (integrale kindcentra). We blijven investeren in de schoolzorgondersteuners. Dit zijn hulpverleners op school die kinderen begeleiden die extra aandacht nodig hebben. En samen met het onderwijs werken we aan gelijke kansen voor ieder kind, door extra activiteiten aan te bieden zoals sport, cultuur, natuur, opvang of huiswerkbegeleiding op school.

Meer weten over het beleidsprogramma onderwijs? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Meer inwoners van Hengelo sporten, bewegen en spelen.
 • Inwoners en bezoekers waarderen het culturele aanbod en erfgoed in Hengelo hoger.
 • Inwoners zijn meer tevreden over de hoeveelheid en kwaliteit van openbaar groen in Hengelo.
 • Hengelo kent meer biodiversiteit in de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

In 2023 willen we de (sport)accommodaties en voorzieningen meer verduurzamen. Binnen cultuur willen we verder bouwen aan een goed vestigingsklimaat voor bestaande en nieuwe makers. Dit doen we door het opstellen van nieuw atelierbeleid, waar ook de broedplaatsen in opgenomen wordt. Bij een goed vestigingsklimaat hoort niet alleen een plek om te maken, maar ook een plek om te presenteren. Daarom gaan we verder met het realiseren van een kunstpodium voor beeldende kunst op een prominente locatie in de binnenstad. Meer groen is een belangrijk thema voor de stad. Zo maken wij de binnenstad en Hart van Zuid steeds aantrekkelijker door nog meer groen en water toe te voegen. Ook is er extra geld beschikbaar voor het behoud van bestaand groen.

Meer weten over het beleidsprogramma sport, cultuur en (openbaar) groen? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Meer inwoners zetten zich in voor de (lokale) samenleving.
 • Minder inwoners zijn eenzaam.
 • Minder inwoners hebben problematische schulden.
 • Meer inwoners maken optimaal gebruik van ons armoedebeleid.
 • Meer inwoners met weinig kans op regulier werk hebben een (zo nodig aangepaste) baan.
 • Meer inwoners weten de algemene voorzieningen te vinden.
 • Minder inwoners zijn aangewezen op maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd bij het oplossen van problemen in hun leefsituatie.
 • Inwoners zijn tevreden over de re-integratievoorzieningen en maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd van de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

De gemeente Hengelo ziet het als een belangrijke taak om Hengeloërs bij te staan als dat nodig is. Van huishoudelijke ondersteuning tot hulp bij schulden, van regiotaxi tot zinvolle daginvulling. De komende jaren gaat er wel het een en ander veranderen. Wij gaan gewone problemen oplossen in het normale, dagelijkse leven (normaliseren) en blijven in zetten op preventie, want wat je voorkomt, hoef je achteraf niet te herstellen. Wij gaan ook meer werken met wijkteams. De wijkteams bieden ondersteuning en zorg dichtbij huis en op maat aan de inwoner, die – waar dit kan – zelf de regie voert over de hulp die hij of zij krijgt. Op die manier wil de gemeente er zijn voor inwoners die het zonder ondersteuning niet redden. Met het oog op de actualiteit (energiearmoede en inflatie) richten wij in 2023 als pilot een voorziening in waar mensen terecht kunnen als ze in financiële problemen (dreigen) te komen. Laagdrempelig en in de wijk, om het bereik te vergroten.

Meer weten over het beleidsprogramma sociaal domein? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Huishoudens en organisaties verbruiken minder (fossiele en niet-fossiele) energie.
 • Huishoudens en organisaties wekken meer duurzame energie op met behulp van zon, wind of warmtebronnen.
 • Er is minder afval en grondstoffen worden meer en vaker opnieuw gebruikt (circulaire economie).
 • Hengelo heeft meer capaciteit om water op te vangen bij hevige neerslag.
 • Hengeloërs hebben een gezondere levensstijl.
 • Het verschil in ervaren gezondheid tussen inwoners met een hoge en een lage sociaal economische status (SES) is kleiner geworden.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Duurzaamheid is een belangrijk thema. We werken aan complexe en omvangrijke vraagstukken zoals klimaatverandering en –adaptatie, energietransitie, circulaire duurzame economie, energiebesparing, mobiliteit en een inclusieve gezonde samenleving. En dat is alleen mogelijk in nauwe samenwerking met inwoners, medeoverheden, bedrijven en instellingen. In 2023 gaan we in gesprek met de stad over serviceverhogende maatregelen zodat inwoners hun afval nog beter kunnen scheiden en de kosten beperkt blijven. Waar materialen en producten op een duurzame wijze worden gerepareerd, opgeknapt en hergebruikt. We werken aan een Stimuleringsplan energiebesparing voor diverse doelgroepen en sectoren. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor kwetsbare huishoudens die te maken hebben met (energie)armoede. Verder continueren we de onderzoeken en verdere voorbereidingen voor de eerste zon- en windprojecten. Volksgezondheid staat – mede door Corona – hoog op de agenda. Ook hier zetten wij in op preventie met bijvoorbeeld de Gezonde Schoolaanpak en de JOGG-aanpak (Jongeren op gezond gewicht).

Meer weten over het beleidsprogramma volksgezondheid, milieu en duurzaamheid? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Hengelo kent een groter aanbod van koop- en huurwoningen.
 • Inwoners kunnen langer zelfstandig blijven wonen in een geschikte woning.
 • Meer woningzoekenden vinden een passende woning in Hengelo.
 • Inwoners zijn meer tevreden over de kwaliteit van hun fysieke leefomgeving zoals voor veiligheid, gezondheid en natuur.
 • Meer mensen bezoeken de binnenstad van Hengelo en verblijven er langer.
 • We hebben een aantrekkelijk compact stadshart waarin winkels en horeca in de binnenstad van Hengelo meer bijeen zijn gebracht in een kleiner gebied.
 • Er wonen meer mensen in de binnenstad.
 • Er wonen, werken en leren meer mensen in Hart van Zuid.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

Wij werken samen met partners aan de versterking van onze stad en bepalen samen onze strategische visie op de toekomst van Hengelo. Samen met Enschede werken wij aan de integrale ontwikkeling van de Spoorzone Hengelo-Kennispark-Enschede voor het aantrekken en binden van talent. We zien dit als een hele belangrijke opgave om Twente daadwerkelijk als top-technologische regio verder te kunnen ontwikkelen. We zetten ook in op het realiseren van meer goedkope koop- en huurwoningen, onder andere in de binnenstad en in Hart van Zuid. Ook in 2023 werken we verder aan een aantrekkelijke binnenstad. De komende jaren wordt de planvorming voor het gebied rondom de Thiemsbrug verder uitgewerkt. Op 1 juli 2023 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet kent nieuwe instrumenten, waaronder de omgevingsvisie. Dat is een strategische langetermijnvisie die een ruimtelijk kader biedt aan nieuwe ontwikkelingen. In 2023 werken we verder aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie Stedelijk gebied. Dit is de derde fase, die we uiteindelijk verbinden we met de vorige twee omgevingsvisies Hengelo’s buiten en Binnenstad en Hart van Zuid tot één omgevingsvisie Hengelo.

Meer weten over het beleidsprogramma volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Wat willen we bereiken?

 • Meer (jonge) inwoners en andere belanghebbenden zijn betrokken bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en zij voelen zich gehoord.
 • Inwoners waarderen de dienstverlening van de gemeente Hengelo hoog.
 • De gemeente Hengelo blijft financieel gezond waarbij we ambities blijven realiseren vanuit de logica van de Hengeloër.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023?

De inwoner staat centraal in ons handelen. Mensen voelen nu een afstand tot de gemeente. Wij willen juist dichtbij de mensen staan en de kloof overbruggen die de afgelopen jaren te groot is geworden. De gemeente gaat daarom beter zichtbaar maken wat het voor de inwoners doet. We blijven onze dienstverlening continu verbeteren. Onder andere door beter gebruik te maken van nieuwe technologieën. Daarbij blijven we oog houden voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. We willen inwoners, bedrijven en instellingen betrekken waar het kan en de mogelijkheid geven actief mee te doen. Op basis van het ‘denkkader participatie’ willen we meer op eenzelfde manier afwegen óf en hóe we participatietrajecten starten.

Meer weten over het beleidsprogramma bestuur en ondersteuning? Lees de vastgestelde beleidsbegroting

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu