Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Animatie omgevingswet

De voordelen van de Omgevingswet op een rij:

 • Eén omgevingswet Minder regels, meer samenhang, meer overzicht.
 • Eén digitaal Omgevingsloket Alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen op één plek. In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied. Snel duidelijkheid of een vergunning of melding vereist is.
 • Eén Omgevingsvergunning Ook als meer overheden betrokken zijn bij een plan, activiteit of project. U hoeft nog maar één vergunning aan te vragen. Binnen acht weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).
 • Meer ruimte voor eigen initiatief en regie Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan van de gemeente en mits de initiatiefnemer zijn plannen heeft voorgelegd aan direct betrokkenen uit zijn omgeving.

Wat merken inwoners van de Omgevingswet?

Inwoners merken misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen. U zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft, en deze ook direct aanvragen.
De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u kunt meepraten over de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Ontwikkelperspectieven in uw gemeente. En over initiatieven bij u in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet schrijft voor dat u actiever wordt benaderd om mee te denken.

Kan ik al iets merken van de Omgevingswet?

De Omgevingswet eist dat elke gemeente een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan heeft. In een Omgevingsvisie staan de toekomstplannen van een gemeente. In een Omgevingsplan liggen alle juridische regels vast. Straks worden onder andere de bestaande bestemmingsplannen en de Verordening Fysieke Leefomgeving in het Omgevingsplan opgenomen. 

Wie gaat ermee aan de slag?

Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. Gemeenten leggen in hun omgevingsplannen niet alles meer tot in detail vast, zoals dat eerder in bestemmingsplannen werd gedaan. Door plannen globaler te beschrijven ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar wel eventuele belanghebbenden bij betrekken (participatie). De gemeente krijgt een meer adviserende en toetsende rol.

Wat zijn de voordelen van de Omgevingswet?

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Dat betekent dat bij het invullen van plannen ook thema’s als energietransitie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen worden betrokken. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat er sneller en betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van. Ambtenaren en inwoners hebben in de toekomst via het Omgevingsloket toegang tot dezelfde informatie. Bovendien gaat het aanvragen van een (omgevings-)vergunning straks sneller.

Wat betekent de Omgevingswet voor ondernemers?

 • Helderdere, concretere regels
 • Eén loket voor meervoudige aanvraag
 • Regie op de aanvraag
 • Snellere procedure, mn OPA
 • Prik op de kaart, wat kan er op een locatie?
 • Robuustere, meer toegesneden vergunning
 • Vaker iets bouwen zonder vergunning
 • Zelf bepalen in welke volgorde iets aangevraagd wordt, en daarmee kosten besparen
 • Meer doelvoorschriften, meer ruimte voor maatwerk
 • Een oplossing kiezen die past bij uw bedrijf
 • Meer duidelijkheid welke regels gelden, omdat dat staat in het omgevingsplan
 • Met één vergunning een project realiseren (integratie van vergunningstelsels die nu nog apart zijn)
 • Focus op de kwaliteit van het initiatief, geen afvinklijstje (van nee tenzij, naar ja mits)

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over de Omgevingswet. U kunt ook terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Meer info volgt.

In Nederland bestaan veel wetten en regels over onze leefomgeving. Alle regels komen 1 januari 2024 samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. 1 wet in een nieuw digitaal Omgevingsloket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten. Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket. In deze animatie hoor je er meer over: 

 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu