Gemeentelijk vastgoedbedrijf onderzocht

De Rekenkamercommissie van Hengelo heeft de resultaten van het onderzoek ‘Vastgoed binnen de gemeente Hengelo: in bedrijf, verder professionaliseren’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het is een onderzoek naar de ontwikkeling van het Vastgoedbedrijf vanaf de oprichting in 2012 en de uitvoering en resultaten van het gevoerde vastgoedbeleid.

Het bezitten van vastgoed is geen gemeentelijk doel op zich, maar faciliteert beleidsdoelstellingen. Met het vaststellen van de Kadernota Herontwerp in mei 2011 heeft de raad ingestemd met het oprichten van een Vastgoedbedrijf voor het centraliseren van het bezit en beheer van gemeentelijk vastgoed. De Rekenkamercommissie constateert dat het Vastgoedbedrijf bijdraagt aan een efficiënter vastgoedbeheer, maar (nog) niet de doelstellingen realiseert die met de oprichting zijn beoogd.

Ontstaan uit bezuinigingen

Het Vastgoedbedrijf is in 2011 vanuit een bezuinigingsopgave gestart. Louis Rings (voorzitter Rekenkamercommissie): ‘De gemeente moet bij bezuinigingen beter opletten dat ook aan de onderliggende voorwaarden voor de bezuinigingen wordt voldaan. In dit geval is de organisatie van het Vastgoedbedrijf niet in de gaten gehouden. De bezuinigingen zijn gehaald, maar de opbrengst voor de organisatie had beter kunnen zijn.’
De Rekenkamercommissie stelt dat het voor de organisatie belangrijk is om bij bezuinigingsopdrachten ook goed de organisatorische randvoorwaarden te bewaken. Bij de oprichting van het Vastgoedbedrijf is niet gestuurd op voldoende personele capaciteit. Het op orde brengen van de basisinformatie is daardoor vertraagd en ook nu nog niet volledig afgerond.

Kaders vastgoedbeleid

Bij een professioneel vastgoedbeleid past een proactieve raad die strategische kaders vaststelt: waarom heeft de gemeente vastgoed in bezit, hoe is het vastgoed ondersteunend aan beleidsdoelen, wat mag dit kosten en wat zijn de uitvoeringskaders voor het vastgoedbeleid? In Hengelo zijn er geen kaders voor het vastgoedbezit, het college heeft de kaders voor het vastgoedbeheer vastgesteld en de raad bepaalt door vaststelling van de beleidsbegroting de financiële kaders voor het beheer en de exploitatie. Doordat niet is vastgelegd hoe de huisvesting van functies en voorzieningen in gemeentelijke vastgoed kan of moet bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen, is niet te beoordelen of vastgoed doeltreffend wordt ingezet en hoe het Vastgoedbedrijf daaraan bijdraagt. Rings: ‘Als je als gemeente vastgoed hebt, is het minste dat verwacht mag worden dat je er strategisch en fundamenteel over hebt nagedacht waarom je vastgoed hebt. Dat heeft Hengelo niet.’

Organisatie en uitvoering vastgoedbeleid

De rollenscheiding en de huurprijsbepaling, zoals bij de oprichting van het Vastgoedbedrijf beoogd, zijn nog niet volledig doorgevoerd. Ook ontvangt het Vastgoedbedrijf geen informatie over het gebruik (onderverhuur) van wijkwelzijnsaccommodaties. Het Vastgoedbedrijf kan daardoor nog onvoldoende sturen op een optimale vastgoedvoorraad en efficiënt vastgoedgebruik. De gemeente heeft globaal de noodzakelijke vervolgstappen in beeld, maar een concrete planning moet worden uitgewerkt en moet beleidsmatig ondersteuning krijgen in vastgestelde gemeentelijke kaders met een overkoepelend karakter. Er dienen (hoofd)processen te worden vastgelegd en overlegstructuren te worden ingericht waarbinnen de afdelingen handelen en tot een strategisch voorraadbeheer kunnen komen. Onder die condities kan het Vastgoedbedrijf verder professionaliseren en zich als vastgoedmanager gaan profileren.

Het volledige rapport, inclusief conclusies en aanbevelingen, is beschikbaar op www.hengelo.nl/rekenkamer.
Het rapport wordt op een nader moment door het presidium geagendeerd voor behandeling in een Politieke Markt.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?