Hengelo sluit 2018 af met positief resultaat

Het college van B en W is tevreden over het inhoudelijke en financiële resultaat over 2018. ‘We hebben in 2018 op diverse fronten geïnvesteerd in onze stad. Bovendien sluiten we het jaar af met een positief financieel resultaat ’, aldus Mariska ten Heuw, wethouder Financiën.

De wethouder rekent zich echter niet rijk: ‘Het positieve saldo over 2018 is vooral te danken aan veel eenmalige meevallers. De jaarrekening sluit met een batig saldo van ruim €11,7 miljoen. Dit overschot bestaat voor een groot deel uit bedragen die de komende jaren alsnog uitgegeven moeten worden’, aldus de wethouder. Het college stelt de raad voor om middelen te reserveren voor diverse bestemmingen. Bijvoorbeeld 538.000 euro voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Schouwburg, ruim 2 miljoen voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en ruim 3 miljoen voor de ‘Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij’. Uiteindelijk resteert er ongeveer € 4,5 miljoen. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Volgens verwachting neemt de gemeenteraad in juni een besluit.

Terugblik 2018

In het Jaarverslag en de Jaarrekening blikt het college inhoudelijk en financieel terug op 2018. Een bijzonder jaar met een nieuwe raad, een nieuw college en een nieuw coalitieprogramma na de gemeenteraadsverkiezing in maart 2018. Een greep uit de activiteiten van de gemeente Hengelo in 2018:

  • In 2018 ging er veel aandacht uit naar het sociaal domein. Het college van B en W heeft de zorg en ondersteuning aan de inwoners steeds voorop gesteld. Financieel is de gemeente Hengelo in 2018 geconfronteerd met toenemende kosten en krimpende budgetten. In 2018 zijn er daarom aanvullende maatregelen getroffen. Bovendien heeft de gemeente Hengelo door een succesvolle lobby van het Rijk eenmalig 8,4 miljoen extra gekregen. Structureel lost dit echter niets op. De gemeente wil de basiszorg ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar houden, zonder dat de gemeente daarmee in financiële problemen raakt. Een grote opgave die ook de komende jaren veel aandacht zal vragen.
  • Het aantal klanten in de bijstand was in 2018 lager dan verwacht en de hoogte van de uitkering per persoon was ook lager.
  • Samen met partners is in 2018 veel werk verzet in de binnenstad, volgens het Integraal Actieplan voor een Vitale Binnenstad: er is begonnen met de herinrichting van de Enschedesestraat, de Telgenflat is opgeleverd met in totaal 83 appartementen en er zijn 12 studio’s gerealiseerd boven een winkel aan de Wemenstraat. Ook is er extra geld vrijgemaakt voor promotie en evenementen (waaronder het zomer- en winterfestival) en acquisitie. En mede dankzij de financiële inbreng van de Puiencommissie zijn de puien van bijvoorbeeld het Bischoff pand en het pand op de hoek van de Wemenstraat met de Kloosterhof weer in oude glorie hersteld.
  • Er zijn voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden aan het Twentekanaal en het geschikt maken van de haven voor grotere schepen. Hiervoor is in 2019 een Europese subsidie verkregen.
  • In februari 2018 hebben de colleges van Enschede en Hengelo het historische besluit genomen om samen één poppodium voor de regio Twente te subsidiëren.
  • Van de fietssnelweg F35 is het deel Watertorenlaan tot aan de centrumring gerealiseerd, hetzelfde geldt voor het deel Grobbentunnel tot aan de Slachthuisweg.
  • We hebben besloten om het systeem van "omgekeerd inzamelen" in te voeren vanaf 1 juli 2018 en tegelijkertijd bewoners in grondgebonden woningen de mogelijkheid te geven te kiezen uit een keuze-container aan huis.
  • De wijk De Nijverheid is geselecteerd als 1 van de 27 grootschalige proeftuinen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken, waardoor Hengelo een rijksbijdrage krijgt voor het aardgasvrij maken van deze bestaande wijk.

Kavelverkoop en Grondbedrijf

De gemeente Hengelo heeft in 2018 voor € 13,5 miljoen aan woningbouwkavels verkocht en voor € 9,1 miljoen aan bedrijfskavels. Daarnaast is er in het bedrijvenpark XL, waarin de gemeente participeert voor € 8,5 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd. Dit blijkt uit de herziening van de grondexploitaties, waarmee het college van B en W heeft ingestemd. Deze herziening wordt jaarlijks vastgesteld en maakt inzichtelijk hoe de financiële situatie van het gemeentelijk grondbedrijf is. Het geeft een beeld van de grondkosten en grondopbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingsplannen in de gemeente. Van de verwachte investeringen is 86% gerealiseerd (€ 31,3 miljoen) en van de verwachte opbrengsten is 103% gerealiseerd (€ 44,0 miljoen).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?