Kadernota 2020-2023: deze ideeën voor nieuw beleid zijn overgenomen

Het college van B en W geeft kleuring aan de stad door de voorstellen in de Kadernota 2020-2023. Deze voorstellen zijn onder meer gebaseerd op allerlei ideeën van inwoners en ambtenaren voor nieuwe gemeentelijke uitgaven en de discussies daarover met gemeenteraadsleden tijdens politieke markten in mei en juni. Het college stelt voor in de periode 2020 -2023 jaarlijks 1,1 miljoen tot 1,4 miljoen euro te investeren in nieuwe beleidsvoorstellen.

Financiële ruimte

Hengelo is een financieel gezonde gemeente en wil dat ook blijven. Dat is een behoorlijke opgave. Onlangs werd de gemeente opnieuw geconfronteerd met een forse tegenvaller op de uitgaven binnen de Jeugdzorg en een negatieve ontwikkeling van de gemeentefondsuitkering op basis van de meicirculaire 2019. Het college van B en W is erin geslaagd om een financieel sluitende Kadernota te presenteren met jaarlijks 1,1 tot 1,4 miljoen euro voor nieuw beleid. ‘We hebben financiële ruimte gevonden, zonder te bezuinigen en zonder dat we de belastingen of tarieven hoeven te verhogen,’ aldus Mariska ten Heuw, wethouder Financiën. ‘Al is er minder geld beschikbaar dan dat er in totaal gevraagd werd. We stellen voor initiatieven te honoreren die Hengelo aantrekkelijk, bereikbaar, veilig, sociaal en duurzaam maken en die onze stad naar onze mening kleur geven’. Op 26 juni bespreekt de gemeenteraad de Kadernota in een politieke markt en volgens verwachting volgt er op 9 juli een besluit. Dit besluit wordt uiteindelijk verwerkt in de meerjarenbegroting, die eind september aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

‘Goed geluisterd naar de Hengelose samenleving en raad’

De gemeenteraad heeft inwoners gevraagd om met voorstellen en initiatieven te komen voor de Kadernota. In totaal zijn er 34 externe voorstellen ingediend. Ook hebben gemeenteambtenaren voorstellen kunnen aandragen, mede op basis van signalen uit de stad en ontwikkelingen binnen hun beleidsterrein. Deze voorstellen zijn tijdens meerdere politieke markten uitgebreid besproken met en door de gemeenteraad. Het college van B en W heeft uiteindelijk een afweging in deze initiatieven gemaakt. ‘We hebben goed geluisterd naar de Hengelose samenleving en de raadsfracties’, aldus het college, waarbij het college de beweging die vorig jaar met het coalitieakkoord is ingezet verder wil uitbouwen. Het sociaal domein, de binnenstad, duurzaamheid en een open bestuursstijl zijn daarin belangrijke thema’s. ‘Door de verschillende fysieke projecten die in uitvoering zijn en de bestaande en nieuwe evenementen krijgt de binnenstad letterlijk en figuurlijk meer kleur. Ook investeren we extra in bomen en groen in de (binnen)stad’, zegt het college van B en W. Hengelo is van oudsher een sociale stad met een sterke samenhang en het college van B en W ondersteunt initiatieven die daaraan bijdragen. Verder wil het college van B en W extra geld uittrekken voor duurzaamheid. Veiligheid en leefbaarheid zijn ook belangrijke thema’s voor het college; ‘In Hengelo zorgen we er met elkaar voor dat Hengelo veilig en leefbaar is. Wij willen de komende jaren meer inzetten op toezicht en handhaving bij evenementen én in het sociale domein’, aldus het college.

Financieel Perspectief

De Kadernota 2020-2023 die het college voorstelt sluit voor de jaren 2020 en 2023 met een positief saldo van € 152.000 respectievelijk € 418.000. De komende jaren komt de algemene reserve ruim boven de door de raad vastgestelde gewenste hoogte. Dit komt mede door het positieve rekeningresultaat 2018 van circa € 5,1 miljoen. Bovendien groeit de reserve van het grondbedrijf door de gunstige economie van de afgelopen jaren. Het college van B en W vindt het dan ook verantwoord om de komende jaren minder geld af te dragen naar de algemene reserve en de reserve grondbedrijf. Daardoor ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën en initiatieven. Om een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren stelt het college voor om de financiële tekorten in 2021 en 2022 incidenteel te onttrekken uit de algemene reserve.

Welke ideeën voor nieuw beleid heeft het college overgenomen? Een paar voorbeelden:

Aangename stad

 • Veel organisaties hebben ideeën ingediend voor het verbeteren en verder ontwikkelen van het Weusthagpark als echt burgerpark. Het college wil in totaal 50.000 euro beschikbaar stellen in 2020 en 2021 voor het maken van een integraal plan, waarmee verschillende initiatieven gestimuleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld de aanleg van ruiterpaden, het openstellen van de combibaan en een design challenge voor het Weusthagpark.
 • Het college stelt voor om bijna 1,8 miljoen euro beschikbaar te investeren in het verbeteren van het buitenterrein en de verkeersveiligheid rondom het Winkelcentrum Groot Driene, wat ten goede komt van de leefbaarheid in de gehele wijk.
 • Vanuit de stad en meerdere raadsfracties zijn vragen gesteld voor meer bomen in de stad en goed/beter onderhoud van het openbaar groen. Het college stelt voor om hier de komende vier jaar in totaal 600.000 euro in te investeren.
 • Het college stelt voor om 175.000 euro beschikbaar te stellen voor het burgerinitiatief uit Beckum, om de leefbaarheid van deze dorpskern te verbeteren.
 • Verder wil het college van B en W investeren in een gezonde toekomst voor de bibliotheek, Metropool en het topevenement de FBK-Games.

Sociale stad

 • Het college van B en W wil de komende jaren 2,0 miljoen euro beschikbaar stellen voor preventie en innovatie binnen het sociaal domein, naast de 0,45 miljoen in 2019
 • Het college stelt voor om in 2020 en 2021 een bedrag van 50.000 euro beschikbaar te stellen om eenzaamheid te bestrijden.
 • Ook wil het college de bestrijding van zorgfraude de komende jaren intensiveren.
 • Het college van B en W wil 124.000 euro in 2020 en 118.000 euro in 2021 extra besteden aan het vroegsignaleren van schulden, om zo inwoners te ondersteunen bij het tijdig oplossen van hun financiële problemen en daarmee grotere / andere problemen kunnen voorkomen.
 • Verder wil het college extra investeren in de RMC-functie om kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie te helpen bij de overstap school naar school, of van school naar werk of dagbesteding, zodat ze niet thuis komen te zitten.

Duurzame stad

 • Het college wil breed inzetten op duurzaamheid. Het college stelt voor om 500.000 euro structureel beschikbaar te stellen om initiatieven en plannen te ontplooien op gebied van de energietransitie, klimaatadaptie, circulaire economie en duurzaam bouwen. Als de raad hiermee instemt, komt het college met een uitgewerkt voorstel hoe dit geld het beste ingezet kan worden.
 • Ook stelt het college voor om het maatschappelijk vastgoed van de gemeente de komende jaren te verduurzamen.

Veiligheid en bereikbaarheid

 • Het college wil inzetten op meer/betere handhaving en toezicht in de gemeente. Bijvoorbeeld op de blauwe zones (parkeren) en bij evenementen en veiligheid.
 • Verder stelt het college voor om te investeren in de reconstructie van de Deldenerstraat/kruising Mitchamplein, de omgeving van het Twentebad en het parkeerplan Binnenstad.
Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?