Rekenkamer onderzoekt Hengelose keuzes in Sociaal Domein

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft het resultaat van het onderzoek ‘sociaal domein Hengelo’ aangeboden aan de gemeenteraad. Een onderzoek dat gezamenlijk is uitgevoerd door de Algemene Rekenkamer en een aantal lokale rekenkamer(commissie)s, waaronder de Rekenkamercommissie Hengelo. Hieruit blijkt dat de gemeente Hengelo het in vergelijking met andere gemeenten niet slecht doet. Toch ziet de rekenkamer ook risico’s die met name worden veroorzaakt omdat de gemeente niet overal zelf grip op heeft.

Het decentraliseren van de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en (arbeids)participatie met ingang van 1 januari 2015 heeft ervoor gezorgd dat de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en het budget van de gemeente Hengelo in het sociaal domein zijn veranderd en toegenomen. Het rekenkamerrapport ‘Sociaal Domein Hengelo’ beschrijft de keuzes die in Hengelo zijn gemaakt in 2015 bij de inrichting van het sociaal domein. Het laat daarbij de onderlinge relatie zien tussen de diverse onderdelen in het sociaal domein tot maart 2018. De rapportage geeft de bevindingen uit het onderzoek weer op hoofdlijnen:

  • De gemeente Hengelo heeft ervoor gekozen om een actieve sturende rol te nemen en geen regisseur op afstand te zijn. Dit uit zich onder andere in de wijze waarop de gemeente de toegang tot maatwerkvoorzieningen heeft georganiseerd en actief vorm geeft aan de transformatie van het sociaal domein.
  • De regionale samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten kent een langere traditie en is mede daarom krachtig te noemen.
  • Door hard werken zijn de gemeente Hengelo en de partners waarmee de gemeente samenwerkt erin geslaagd om de transitie vorm te geven en een basis te leggen voor de transformatie.
  • Voor het realiseren van een integrale aanpak zien we voor de gemeente Hengelo een aantal risico’s en uitdagingen, die deels voortkomen uit de inrichting van het sociaal domein en de bijhorende informatiestromen. Het gaat dan onder andere om het verder uitbouwen van integraal werken door een betere aansluiting van het domein Werk & Inkomen; samenwerking met partijen als CIZ, zorgverzekeraars, schoolbesturen, justitiële jeugdketen en Veilig Thuis.

Deze risico’s en uitdagingen vragen ook aandacht van de gemeenteraad bij het invullen van de kaderstellende en controlerende taak. Zeker nu de (grip op) financiële risico’s die de gemeente loopt in de gemeenteraad een punt van zorg zijn geworden is de rekenkamercommissie van mening dat dit inventariserende rapport kan ondersteunen in de besluitvorming over de transitie.

Mindmaps

De resultaten van het onderzoek heeft de Rekenkamercommissie samengebracht in een 8-tal visualisaties, zogenaamde Mindmaps. Zo krijgt de gemeenteraad in één oogopslag inzicht in bijvoorbeeld de bestuurlijke inrichting van het sociaal domein of de wijze waarop de informatievoorziening, controle en toezicht is vormgegeven. De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad daarom ook om deze –bij voorkeur actueel te houden- Mindmaps te gebruiken bij toekomstige beslissingen met betrekking tot het sociaal domein.

Aanbevelingen

Middels de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad komt de rekenkamercommissie met een aantal aanbevelingen, een selectie:

  • Bepaal als raad in een politieke markt/raadsvergadering de gewenste informatiepositie van de raad ten aanzien van de diverse aspecten van het sociaal domein.
  • Betrek de opgestelde rapportage en Mindmaps bij de werkgroep Sociaal domein, welke is opgesteld in het kader van het Interventieplan Sociaal Domein.

Het volledige rapport leest u op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?