Samenwerken aan de omgevingsvisie Buitengebied

Het stedelijk gebied van Hengelo wordt omringd door een mooi buitengebied, waar het goed recreëren, wonen en ondernemen is. Maar waar ook verschillende belangen spelen. Gemeente Hengelo wil al die belangen horen en laten meewegen in de nieuw op te stellen omgevingsvisie Buitengebied. Wethouder Gerard Gerrits: ‘Het buitengebied is voor iedereen belangrijk, daarom stellen we de omgevingsvisie niet vóór, maar mét de spelers in het buitengebied op.’ Het komende jaar zijn er meerdere momenten waarop iedereen kan mee praten. Om duidelijkheid te geven aan deelnemers waar ze wel en niet over mee kunnen praten, heeft het college op dinsdag 14 mei de kaders vastgesteld.

De Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, verplicht gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie beschrijft wat je op een plek wilt en hoe je dat gaat bereiken. De Omgevingswet vraagt van gemeenten ook een andere denk- en werkwijze. Voorheen schreef de gemeente een plan en werd deze ter inzage gelegd zodat iedereen er op kon reageren. De omgevingsvisie stellen we in co-creatie met de samenleving op.
De omgevingsvisie voor heel Hengelo bestaat uit tenminste drie deelvisies. De omgevingsvisie Buitengebied is de eerste deelvisie waar we aan werken.

Eerste gesprekken samenleving

In maart hebben ongeveer 30 gesprekken plaatsgevonden met inwoners, agrariërs, ondernemers, organisaties en buurgemeenten. Iedereen was daarbij erg gemotiveerd om mee te praten. Tijdens de gesprekken zijn ruim 200 vraagstukken opgehaald. De meeste inhoudelijke vraagstukken gaan over landschap, landbouw en recreatie. De meeste proces/beleidsmatige vraagstukken gaan over instrumenten en regels in ruimtelijk ordeningsbeleid en de samenwerking tussen partijen. De gebiedsgerichte vraagstukken gaan over Woolde, Oele, Beckum, Twekkelo, Driene en Hengelo Noord.
De vraagstukken zijn als basis gebruikt voor het Kader dat het college nu heeft vastgesteld. De gemeenteraad neemt in juni een besluit over het Kader.

Meepraten? Ja graag!

Nadat het Kader ook door de gemeenteraad is vastgesteld, zijn er meerdere momenten waarop de gemeente inwoners uitnodigt om mee te praten:

  • Begin juli organiseert de gemeente een avond met verschillende workshops waar iedereen zich voor kan aanmelden. Doel van elke workshops is dat de deelnemers samen nadenken over oplossingen voor de vraagstukken die opgehaald zijn.
  • In september is er opnieuw een moment waarbij de oplossingsrichtingen die tijdens de workshops zijn opgehaald te toetsen en te komen tot een voorkeurscenario. Deze keer kan iedereen via online zijn/haar mening geven.
  • Eind van het jaar / begin volgend jaar wil de gemeente samen met belangstellenden verdieping geven aan het voorkeursscenario en een ontwerp voor de omgevingsvisie Buitengebied afronden.
Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?