Update: Veelgestelde vragen na verhoogde waarden brand Twence

update woensdag 1 augustus 15:00 uur.

Wat is de stand van zaken?

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op vrijdag 20 juli 2018 aanvullende metingen uitgevoerd in het gebied tot aan 5 kilometer benedenwinds de brand bij Twence. De metingen laten zien dat de dioxinewaarden op de gewassen in het gebied, buiten het grondgebied van Twence, weer onder de wettelijke norm liggen. Dit betekent dat vee naar buiten kan en gewassen geoogst kunnen worden. De preventieve maatregelen zijn per direct opgeheven.

Bekijk hier het volledige bericht

Kan in de rapportage inzien?

De rapportage van het RIVM is hier in te zien. Dit betreft een rapportage over de metingen van 20 juli, dus nog voor de regen van woensdag 25 juli. Locaties 1, 2 en 5 uit het rapport, waar nog steeds dioxinewaarden zijn gemeten boven de norm, bevinden zich op grondgebied van Twence. 

Vragen hierover kunt u stellen via het Meldpunt Overijssel: meldpunt@overijssel.nl of het meldpuntnummer (038 425 2423). 

Hoe zit het met verhoogde concentraties in de bodem (deposities). Wat is er nodig om de deposities weg te krijgen? Hoe lang is dit nog te meten in de bodem? 

De belangrijkste besmetting zat aan de buitenkant op de gewassen. Besmetting uit de bodem leidt niet tot sterk verhoogde concentraties in gewassen, omdat dioxines slecht oplossen in water. De gemeten waarden van de depositie van dioxines op de bodem in de veegmonsters zijn zo laag dat bij contact geen negatieve gezondheidseffecten zijn te verwachten. Bekijk hier het RIVM rapport over de bodemmetingen.

Beïnvloeden deze concentraties de kwaliteit van onze boerderijproducten in de toekomst?

De belangrijkste besmetting zat aan de buitenkant op de gewassen. Bij consumptie door melkvee gedurende enkele dagen tot weken zullen de gehaltes dioxines in de melk gaan stijgen. Uit onderzoek van de melk blijkt dat gelukkig niet het geval. Het gras mag naar aanleiding van de laatste meetresultaten  weer geoogst worden  om de dieren ermee te voeden.

Besmetting uit de bodem zal niet leiden tot sterk verhoogde concentraties in gewassen omdat dioxines slecht oplossen in water.

“Dioxines vallen helemaal niet weg te spoelen met water” Klopt deze bewering? 

Hoewel het slecht oplost, kunnen roetdeeltjes met dioxine wel afspoelen. Er zijn in het verleden metingen uitgevoerd aan dioxinebesmetting van gras direct na een brand, en een week later, na regen. Hieruit blijkt dat toen door afspoeling en door het groeien van het gras de dioxinebesmetting met een factor 5 was afgenomen.

Het heeft op woensdag 25 juli flink geregend in het gebied. Wat betekent dit voor de dioxinewaarden op de gewassen? 

Op woensdag 25 juli heeft het flink geregend in het gebied. De metingen van RIVM zijn verricht voor deze regenbui. Het RIVM geeft aan dat te verwachten valt dat de concentraties dioxines op de gewassen hierdoor verder gedaald zijn. Omdat niet precies te voorspellen is hoeveel de waardes gedaald zijn worden op grondgebied van Twence nieuwe metingen uitgevoerd door een externe partij.

Waarom was er geen gevaar voor de volksgezondheid terwijl de dieren wel binnen moesten blijven en oogst vernietigd moest worden?

Dioxine krijgt men voornamelijk binnen via voedsel. We hebben daarom monsters genomen om te constateren of er sprake is van verhoogde concentraties dioxines op gras. Doordat de concentraties verhoogd waren, zijn er maatregelen genomen om blootstelling aan dioxines te vermijden. Door het nemen van deze maatregelen is voorkomen dat ook kleine hoeveelheden dioxine in de voedselketen voor de mens kwamen.

Indien dioxines in producten als melk boven de norm uitkomen, mogen ze strikt genomen niet worden geconsumeerd. Gelukkig is dat niet het geval, blijkt uit onderzoek. Die normen zijn echter gesteld om de lange-termijnblootstelling te verlagen en daarmee de gehaltes in het lichaam. Een kortdurende blootstelling aan producten met dioxinegehaltes, iets boven de norm, leidt niet tot verhoging van die gehaltes in het lichaam.

Ons huis ligt hemelsbreed niet in het gebied, maar wel dichtbij. We maken ons ongerust over de gevolgen voor onszelf, vee en onze gewassen/moestuin. Kunt u iets zeggen over de daar gemeten depositiewaarden? 

Er zijn ook monsters bovenwinds genomen, dat wil zeggen aan de kant waar de rook niet heen waait. Hier zijn geen verhoogde concentraties van dioxines gemeten en zijn gewassen dus niet besmet.

Hoe kan het dat de rook geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen bevat en de gewassen wel?

Tijdens de brand is de rook gemeten op vluchtige organische stoffen en zware metalen. De gemeten waarden van deze stoffen lagen binnen de norm. Rook bevat nog veel meer stoffen, die we niet kunnen meten: daarom is rook altijd gevaarlijk en is het verstandig buiten de rook te blijven.

Voor gewassen zoeken we naar dioxines en die zijn wel aangetroffen en in concentraties boven de norm. Inmiddels liggen deze waarden, met uitzondering van het grondgebied van Twence, onder de wettelijke normen.

Mijn dieren (paarden, honden, katten) hebben buiten gestaan, gespeeld en gras gegeten binnen de 5 kilometer-zone. Worden ze nu ziek? En kan ik iets doen?  

De maatregelen tegen dioxines zijn genomen om te voorkomen dat dioxine in de voedselketen voor de mens komt. Er is weinig informatie over de gehaltes die tot effecten leiden bij huisdieren of paarden, maar op basis van proefdieren lijkt er weinig aan de hand bij de gemeten gehaltes. Er zijn geen maatregelen die de gehaltes in het lichaam kunnen verlagen. 

Wat is dioxine?

Dioxine is een giftige stof die ontstaat bij brand, voor meer informatie kunt u terecht op www.nvwa.nl of www.rivm.nl.  

Waarom zit er verschil tussen gemeten waarden in de lucht en op de gewassen?

Dat heeft te maken met het neerslaan van stoffen op het gewas waardoor de concentraties veel hoger zijn dan in rook. In rook bleven de gevaarlijke stoffen onder de norm. Op het gewas overschreden de concentraties de norm. Dit is nu alleen nog het geval op het grondgebied van Twence. Daarbuiten liggen de waarden inmiddels onder de wettelijke norm. Het zijn conclusies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waar de gemeente geen invloed op heeft.

Ik heb rook ingeademd. Moet ik me nu zorgen maken?

Rook is altijd ongezond. De dioxine die nu op het gewas is terechtgekomen komt door langdurige neerslag vanuit de rookwolk. Om gevaar bij mensen te beperken, is geadviseerd om uit de rook te blijven en ramen en deuren zo veel mogelijk dicht te houden tijdens de brand. Als u twijfelt of klachten hebt, neem dan contact op met uw huisarts.

Wat moet ik doen met mijn vee en dieren?

De laatste meetresultaten van het RIVM (voor wat betreft het gebied buiten het grondgebied van Twence) liggen onder de wettelijke normen. Dit betekent dat vee naar buiten kan en gewassen geoogst kunnen worden. De preventieve maatregelen zijn per direct opgeheven. 

Wat wordt er gedaan om het op te lossen?

De laatste meetresultaten van het RIVM tonen aan dat er alleen nog op grondgebied van Twence verhoogde dioxinewaarden op de gewassen zitten. Hier worden nu door een externe partij opnieuw metingen uitgevoerd, om vast te stellen of de regen van woensdag 25 juli de dioxinewaarden verder heeft verlaagd.

Kan ik nog groenten eten uit mijn moestuin?

Ja. Dioxine zit op het gewas en trekt er niet in. Als u groente en fruit goed wast, wordt het schoon en kunt u het eten.

Moet ik de melk of het vlees van mijn koeien laten vernietigen?

De NVWA controleert dierlijke producten die uit dit gebied komen en in de voedingsmiddelenketen worden gebracht. Onderzoek van melkmonsters geeft aan dat er geen verhoogde dioxinewaarden zijn. Als u vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen met de NVWA (www.nvwa.nl of 0900 - 03 88) 

Ik woon verder dan 5 kilometer van de brand, kan ik zeker zijn dat bij mij geen verhoogde waarden zijn?

Buiten de 5 km afstand is niet gemeten, maar de verwachting is dat de waarden daar binnen de wettelijke normen vallen.

Wie is aansprakelijk voor dit incident?

De schade die is ontstaan kan worden verhaald bij Twence en kan gemeld worden via communicatie@twence.nl

Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact opnemen met de Provincie Overijssel via het Meldpunt Overijssel (meldpunt@overijssel.nl of het meldpuntnummer (038 425 2423).

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?