090931 - Bezwaarschrift Awb tegen besluit tot vestiging van het voorkeursrecht op perceel, kadastraal bekend sectie Y, nr. 308

Gerelateerde links

Bij besluit van 28 juni 2005 heeft uw raad besloten de aan appellanten in eigendom toebehorende percelen dan wel de percelen waarop appellanten een beperkt zakelijk recht hebben aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 e.v. van de Wvg van toepassing zijn. Dit besluit is medegedeeld bij brieven van 30 juni 2005. Het besluit is tevens in de Staatscourant gepubliceerd. Tegen het aanwijzingsbesluit is een door de heer R,H. Roolvink een bezwaarschrift ingediend. Naar aanleiding van dit bezwaarschriften heeft de commissie voor de bezwaarschriften appellant gehoord en geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?