127769 - Herziening grondexploitaties per 01.01.2006

Gerelateerde links

Jaarlijks worden op peildatum 1 januari de grondexploitaties en daarmee samenhangende reserves en voorzieningen herzien. Het gaat daarbij om het opstellen van herziene exploitatieopzetten, waarin verwerkt:

  • De rekeningcijfers over 2005;
  • Nieuwe prognoses voor alle na 01.01.2006 te verwachten c.q. te realiseren bijdragen, verkoopopbrengsten en uitgaven, waarbij voor wat betreft de uitgaven voor zover van toepassing aansluiting is gezocht met de staat van kredieten.

 Voor de betrouwbaarheid is het van belang, dat daarbij aansluiting bestaat met de boekwaarde blijkende uit het meest recente jaarverslag alsmede met de meerjarenramingen van de diverse te onderscheiden reserves en voorzieningen, welke een relatie kennen met de grondexploitaties.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?