161048 - Herziene grondexploitaties

Gerelateerde links

Jaarlijks worden op peildatum 1 januari de grondexploitaties en daarmee samenhangende reserves en voorzieningen herzien. Het gaat daarbij om het opstellen van herziene exploitatieopzetten, waarin verwerkt:

  • De rekeningcijfers over 2006;
  • Nieuwe prognoses voor alle na 01.01.2007 te verwachten c.q. te realiseren bijdragen, verkoopopbrengsten en uitgaven, waarbij voor wat betreft de uitgaven voor zover van toepassing aansluiting is gezocht met de staat van kredieten.

Voor de betrouwbaarheid is het van belang, dat daarbij aansluiting bestaat met de boekwaarde blijkende uit het meest recente jaarrekening alsmede met de meerjarenramingen van de diverse te onderscheiden reserves en voorzieningen, welke een relatie kennen met de grondexploitaties. Doordat de herzieningen thans gelijktijdig met de jaarrekening zijn opgesteld, en er naar aanleiding van opmerkingen van de accountant enkele correcties in het jaarrekening zijn doorgevoerd, wijkt de boekwaarde van de grondexploitaties enigszins af van de boekwaarde in het jaarverslag. In de inleiding van deel I is de aansluiting tussen de herzieningen van de grondexploitaties en de jaarrekening aangetoond. Dit impliceert, dat de tot die datum gerealiseerde inkomsten en uitgaven in elke grondexploitatie juist zijn weergegeven en tevens dat de rente voor 2007 niet zal afwijken van de in de herziening opgenomen bedragen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?