164855 - Jaarstukken RBT

Gerelateerde links

Het Openbaar Lichaam RBT is opgericht door de gemeenten van de Netwerkstad Twente en de Provincie Overijssel. Het doel is de ontwikkeling en realisatie van een regionaal bedrijventerrein ten behoeve van de vestiging van omvangrijke bedrijven die niet goed kunnen worden geaccommodeerd op de bestaande bedrijventerreinen in de regio. Het bedrijventerrein is hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven die een minimale kaveloppervlakte van 2 ha. nodig hebben. De gemeente Hengelo participeert voor 23% in het Openbaar Lichaam. Het Openbaar Lichaam legt jaarlijks verantwoording af aan de Raden en Staten van de deelnemende partijen door het voorleggen van de jaarrekening van het voorafgaande jaar en de begroting voor het komende jaar, met een doorkijk naar de drie opvolgende jaren. De Raden en Staten kunnen tegen de jaarrekening bezwaar indienen bij het Algemeen Bestuur. Daarnaast worden zij verzocht hun gevoelens ten aanzien van de begroting kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur. Als gevolg van logistieke knelpunten zijn de delen van de jaarstukken in een te laat stadium binnengekomen en herkend waardoor tijdige behandeling (Raad van 29 mei jl.) in de gemeenteraad niet meer kon plaatsvinden. Het Algemeen bestuur van het Openbare Lichaam vergadert hierover op 27 juni 2007. Hierbij wordt de raad van Hengelo alsnog volledig geïnformeerd over de stand van zaken bij het RBT en geven wij de gelegenheid zijn gevoelens kenbaar te maken.

Behandeld in:

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?