177379 - Verordening op de verblijfsrecreatie

De verblijfsrecreatie wordt geregeld in de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) en de daarop berustende Hengelose verordening. Per 1 januari 2008 vervalt de WOR. Het vervallen van het landelijke kampeerbeleid was voor de Twentse gemeenten aanleiding om een gezamenlijk gemeentelijk beleid in Twente te gaan ontwikkelen, dat geresulteerd heeft in de Nota Verblijfsrecreatie in het Landelijke gebied. Deze nota is op 11 mei 2006 door de bestuurscommissie Recreatie & Toerisme van de Regio Twente vastgesteld. Ook is deze nota ter inzage gelegd bij alle gemeenten en in de inspraak gebracht bij landelijke en provinciale toeristische organisaties. De inspraakreacties zijn door de werkgroep verwerkt in de nota van aanbevelingen. Een van de aanbevelingen richting gemeenten uit de nota is het opstellen van een eigen beleid voor de verblijfsrecreatie in het landelijke gebied, waarbij de conclusies en aanbevelingen uit de nota leidend zijn. Een tweede aanbeveling is het opstellen van een verordening voor het kampeerbeleid ter vervanging van de WOR. Een regionale werkgroep heeft daartoe een modelverordening met de te hanteren formulieren opgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?