231624 - 6e wijziging beleidsbegroting 2008

Gerelateerde links

Met de invoering van de programmabegroting in 2004 is ook de begrotingssystematiek aangepast. Voorheen werd de begroting opgebouwd vanaf het laagste niveau: baten en lasten werden per kosten(/baten)soort per product geraamd. Voordeel van deze methode was een zo nauwkeurig mogelijke begroting, nadeel was het tijdsbeslag voorafgaand aan de besluitvorming over de begroting. Met de introductie van het dualisme kwam het accent vooral te liggen op de kaderstellende rol. Daarbij paste, naast een veel grotere aandacht voor de inhoudelijke aspecten van de gemeentelijke beleidsterreinen, een benadering van de financiële kaders op hoofdlijnen. De begroting was niet meer een optelsom van ramingen maar een bepaling van de budgettaire ruimte door de raad. In feite werden onafhankelijk van elkaar twee begrotingen gemaakt: de beleidsbegroting als contract tussen raad en college en de productenbegroting, waarin het college z’n afspraken met het management vastlegt. Het is niet moeilijk voor te stellen dat tussen beide instrumenten van jaar tot jaar groeiende verschillen kunnen ontstaan. Naast deze gewijzigde begrotingssystematiek zijn de gelijktijdige invoering van een nieuw financieel systeem en de forse herverdeling van budgetten door de reorganisatie factoren met een nadelige invloed op het begrotingsproces 2008.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?