250187 - Plan Uitvoeringsbeleid Bouwregelgeving “Zicht op kwaliteit”(PUB)

Gerelateerde links

Met de vaststelling van de kadernota 2009-2012 heeft de raad ingestemd een capaciteitsuitbreiding voor de uitvoering van de taken op het vlak van bouwregelgeving. Het BMC-onderzoek (2004) en de rapportage door de VROM-inspectie, waaruit een behoorlijke onderbezetting en een forse noodzakelijke capaciteitsuitbreiding, waren hiertoe aanleiding. Op basis van het rapport van de VROM-inspectie zijn vervolgens medio 2006 door uw raad middelen beschikbaar gesteld voor de opstelling van het door hen bedoelde bouwbeleid en de bijbehorende capaciteitsraming. Dit besluit viel min of meer gelijk met de start van de nieuwe organisatie. Het daarop volgende jaar is vervolgens gebruikt voor de uitwerking van het bouwbeleid. Het beleid kon definitief gemaakt worden na vaststelling van de kadernota 2009-2012. Hoe de beschikbare gestelde middelen worden ingezet, is in dit plan vastgelegd. Het Plan Uitvoeringsbeleid Bouwregelgeving "Zicht op Kwaliteit" (250187) moet worden beschouwd als het uitwerkingsvoorstel van de Kadernota 2009 2012. Voor de uitvoering van dit voorstel is conform de kadernota 2009-2012 in de beleidsbegroting 2009 € 150.000,- extra geraamd. Dit bedrag zal in 2010 structureel met nog eens € 150.000 worden aangevuld De verdere opschaling van de capaciteit zoals verwoord in de kadernota (structureel € 300.000 vanaf 2010) is afhankelijk van de wijze en het moment waarop invulling is gegeven aan de omvorming van personeel van beleidscapaciteit naar uitvoeringscapaciteit. Het vervolgtraject op het vaststellen van het Plan Uitvoeringsbeleid Bouwregelgeving "Zicht op kwaliteit" is de implementatie ervan in de sector BVL. Hierbij moet met name gedacht worden aan het opstellen van toetsings- en toezichtformulieren en de bijbehorende protocollen, het opstellen / vaststellen van een plan voor dossiervorming en een plan voor communicatie met burgers over wet- en regelgeving, benodigde vergunningen, toestemmingen of ontheffingen, procedures en dergelijke.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?