253682 - Vaststelling bestemmingsplan Hart van Zuid

Het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid heeft van 15 juli 2008 tot en met 25 augustus 2008 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn veertien zienswijzen ingediend. Enkele zienswijzen geven aanleiding het plan te wijzigen. Ook ambtshalve worden wijzigingen voorgesteld. Zo is het bestemmingsplan aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Belangrijk aandachtspunt is de invulling van het Hijschgebouw en het woonwerkgebouw. Voor de invulling van het Hijschgebouw is in de regels (voorheen voorschriften) rekening gehouden met de door u aangegeven randvoorwaarden. Voor het woonwerkgebouw zijn de in het bestemmingsplan opgenomen mogelijkheden beperkter dan het Hijschgebouw. Over de uiteindelijke invulling van het Hijschgebouw en het woonwerkgebouw bestaat echter nog geen duidelijkheid. De mogelijkheid bestaat dat de uiteindelijke programmering niet past binnen de regels van het bestemmingsplan. Voor het Hijschgebouw liggen de eventuele knelpunten vooral in de opgenomen maximale oppervlaktes (m2) van bepaalde functies en bij het woonwerkgebouw in de toegelaten functies. Als ambtshalve wijziging is daarom een wijzigingsbevoegdheid voor het college van burgemeester en wethouders opgenomen die het mogelijk maakt het Hijschgebouw en het woonwerkgebouw een andere programmatische invulling te geven. Als belangrijke voorwaarde voor het starten van een wijzigingsprocedure is in de regels opgenomen dat u een besluit moet nemen over een nieuwe programmering.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?