259522 - Nota van Uitgangspunten Lange Wemen en Samenwerkingsovereenkomst

In april 2008 heeft het college ingestemd met de concept nota van uitgangspunten Lange Wemen van februari 2008 en tevens heeft het college deze concept nota vrijgegeven voor inspraak. Hierover is de raad op 15 mei 2008 geïnformeerd in de raadscommissie Fysiek. De ter inzage legging is gestart nadat de raadscommissie Fysiek is gehoord. De concept nota heeft van 21 mei tot 2 juli 2008 ter inzage gelegen. Een informatiedag hierover is in het stadhuis gehouden op 28 mei 2008. Het college van B&W heeft op 11 november 2008 de nota behandeling zienswijzen concept nota van uitgangpunten Lange Wemen van 31 oktober 2008 vastgesteld en tevens besloten de betrokkenen die een zienswijze hebben ingediend op de concept nota van uitgangspunten Lange Wemen in het kader van de inspraakprocedure per brief te informeren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?