09G200754 - Berflo Es, kansen scheppen, stappen maken

Aan de raad wordt voorgesteld:

1. in te stemmen met het “Preventieprogramma Berflo Es: Kansen scheppen, stappen maken”, waarbij bijgaand Projectenboek als verder inhoudelijk kader dient voor nadere uitwerkingsvoorstellen.

2. het College opdracht te geven gedurende de planperiode 2009-2012 te komen met uitwerkingsvoorstellen voor de afzonderlijke projecten dan wel een samenstel van projecten. Deze zijn voorzien van een financiële vertaling met daarbij behorende begrotingswijzigingen en liggen dan voor zover de inhoud blijft binnen het programmakader alleen voor ter financiële akkoordverklaring.

3. akkoord te gaan met de instelling van een bestemmingsreserve Reserve Preventiepakket Berflo Es en hierin te doteren de eenmalige decentralisatie-uitkering 2009 Preventiebudget 40+wijken ad € 2.000.000,- alsmede de beschikbare en benodigde bedragen uit de Reserve Volkshuisvesting (€ 195.000,-) en de Reserve Communicatiebeleid (€ 430.000,-).

4. het College opdracht te geven tweemaal per jaar de Raad te informeren over de voortgang van het programma.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?