09G200797 - Lokale preventieve aanpak eergerelateerd geweld

Voor het gemeentebestuur van Hengelo is eergerelateerd geweld absoluut onaanvaardbaar. In onze
Aanpak tegen Huiselijk Geweld 2008-2011 hebben wij onderkend dat deze bijzondere vorm van huiselijk geweld onze bijzondere aandacht verdient. Op 14 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in de periode tot 1 januari 2011 een lokale preventieve aanpak op te zetten. Dat doet het college in samenwerking met migranten- en professionele organisaties. Daarnaast kiest het college voor een preventieve aanpak in het voortgezet onderwijs. Voor die aanpak ontvangt de gemeente Hengelo € 140.000 van de Minister voor Wonen Wijken en Integratie.
De gemeente Hengelo gaat het project samen met de gemeente Enschede vormgeven: er is één project, met één projectleider. Medio november 2009 is ambtelijk de opdracht verleend aan SCALA, die daarvoor door Alifa gemandateerd is.

planning

december 2009
Verdere uitwerking plan van aanpak. Daarin wordt de voortgang van het landelijke programma, de projecten van de andere pilotgemeenten opgenomen. Tevens voert de projectleider oriënterende gesprekken met PPT (Preventie Partners Twente).
Eind december 2009 is het plan van aanpak (definitief) gereed.

1e kwartaal 2010

 • Vastleggen (in een convenant) van afspraken tussen de landelijke migrantenkoepels en de gemeenten
 • Bestuurlijk overleg wethouders met de ministers van Justitie en Wonen, Wijken, Integratie
 • Landelijk publiciteitsoffensief eergerelateerd geweld, met locale acties
 • Rondetafelgesprekken met zelforganisaties, professionele instellingen en scholen over samenwerking

Wat betreft de scholenaanpak bouwen we voort op wat er in Almelo is ontwikkeld door het ROC van Twente. We richten ons zowel op het voortgezet onderwijs als op het hoger onderwijs. Die laatste (Edith Stein / Saxion) mede vanuit het streven om preventie en signalering eergerelateerd geweld ook in te bedden in de opleidingen. Op die manier willen we er voor zorgen dat de professionals van de toekomst weten wat te doen bij vermoedens van eergerelateerd geweld.

In de scholenaanpak werken we ook samen met de experts eergerelateerd van de Politie Twente. In samenwerking met hen en de scholen willen we per school(type) komen tot maatwerk voor een aanpak voor bewustwording en signalering. Dit met het doel dit onderwerp structureel terug te laten komen in het onderwijsprogramma van het voortgezet en beroepsonderwijs.

Wat betreft de zelforganisaties plannen we in het eerste kwartaal een bijeenkomst met de zelforganisaties over dit thema. Dat organiseren we samen met het PSAH (Platform Samenwerkingsverband Allochtonenorganisaties Hengelo).

 • Inventariseren behoefte deskundigheidsbevordering
 • Keuze maken voor methodieken bewustwording en zonodig aanpassen voor plaatselijke situatie.

 

2e kwartaal 2010

 • Rondetafelgesprekken met zelforganisaties, professionele instellingen en scholen over samenwerking: afstemmen en concretiseren
 • Vastleggen (in convenanten) van afspraken tussen de gemeenten en zelforganisaties, professionele instellingen en scholen
 • Keuze maken voor methodieken bewustwording en zonodig aanpassen aan Hengelose (en Enschedese) situatie
 • Themabijeenkomst(en) met zelforganisaties en PSAH over eergerelateerd geweld
 • Arrangementen ontwikkelen op het gebied van bewustwording en deskundigheidsbevordering. Dit in samenwerking met PPT
 • Een (Twents) Kern- of consultatieteam eergerelateerd geweld opzetten. Hierbij samenwerken met de gemeente Almelo.

 

3e kwartaal 2010

 • 2e publiciteitsoffensief met brochure “wat te doen bij (dreiging van) eergerelateerd geweld?”
 • Start deskundigheidsbevordering professionals
 • Check keten signalering – melding – hulpverlening op samenwerking zelforganisaties, professionele instellingen en scholen

 

4e kwartaal 2010

 • Start scholenaanpak (bewustwordingsprogramma’s) en signalering via ZAT’s
 • 2e ronde themabijeenkomst(en) (verdieping) met zelforganisaties en PSAH over eergerelateerd geweld
 • Activiteiten in het teken van de “Week Zonder Geweld” (rond 25 november 2010)

 

december 2010

 • Evaluatie
 • Borging: vastleggen (preventie en signaleren) in gemeentebeleid
 • Borging: vastleggen (preventie en signaleren) in beleid professionele organisaties en scholen

 

Rapportage aan gemeentebestuur

voorgesteld wordt op de volgende momenten te rapporteren aan de (commissie Sociaal van de) gemeenteraad:

Januari 2010

Oplevering definitief plan van aanpak, vergezeld van de voortgangsrapportage aan de Minister van WWI. Weergave eerste resultaten uitgevoerde inventarisatie en oriënterende gesprekken.

September 2010

Evaluatie eerste (voorbereidende) halfjaar. Vooruitblik naar start uitvoering van de afspraken.

december 2010

Evaluatie projectperiode en voorstel beleidsmatige inbedding lokale preventieve aanpak Hengelo.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie