283103 - Beleidsnotitie Internationale Orientatie

De raad heeft bij behandeling van de beleidsnotitie Internationale oriëntatie in zijn vergadering van mei jl aangegeven dat de toen voorliggende notitie onvoldoende kwaliteit had. De nu voorliggende versie is aangepast met inachtneming van het commentaar van de raad. Zo is nu een duidelijke missie en visie opgenomen. Tevens wordt meer concreet ingegaan op de in de opdrachtformulering genoemde doelen. In de beleidsnotitie Internationale Oriëntatie wordt ingegaan op de missie en visie op internationale oriëntatie van de gemeente Hengelo. Aan de hand van de in de opdrachtformulering vastgestelde doelen zijn criteria opgesteld die dienen als eerste toets waaraan een internationale samenwerking moet voldoen. In de beleidsnotitie worden keuzes gemaakt hoe om te gaan met de verschillende internationale contacten. Aan deze keuzes wordt een budget verbonden. Dit moet worden gezien als het uitwerkingsvoorstel voor de in de kadernota 2009-2012 beschikbaar gestelde € 50.000 ten behoeve van internationaal beleid. Als bijlage bij de beleidsnotitie is een uitvoeringsagenda gevoegd. Deze uitvoeringsagenda geeft aan, welke activiteiten de gemeente Hengelo in 2009 e.v. gaat uitvoeren om een bijdrage te leveren aan de gestelde doelen. Jaarlijks wordt deze uitvoeringsagenda geactualiseerd en worden budgetten toegekend op basis van deze uitvoeringsagenda.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?