296900 - Kredietaanvraag opstellen voorlopig ontwerp in Stationsplein

In 2007 is door de toenmalige wethouder verkeer toegezegd om de integrale toegankelijkheid voor het busstation aan te pakken. Dit is een omvangrijk project waarvoor toen geen geld beschikbaar bleek te zijn. Wel heeft het college toegezegd dat in het kader van de uitvoering van de plannen CST/Hart van Zuid, de herinrichting van het busstation en van het stationsplein met prioriteit zouden worden uitgevoerd. Recentelijk heeft de Provincie Overijssel in het kader van het bestrijden van de kredietcrisis voor de ontwikkeling van de Stationsomgeving CST € 7 mln. beschikbaar gesteld. In het bestuursconvenant, dat hierover op 22 juni tussen de Provincie Overijssel en de Gemeente Hengelo is afgesloten, is vastgelegd dat hiervan € 4,9 mln. zal worden aangewend voor de uitvoering van het busstation en stationsplein. Ook is daarin aangegeven dat de uitvoering hiervan uiterlijk in 2011 moet zijn gestart en dat daarvoor verplichtingen moeten zijn aangegaan. Om daaraan te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat op korte termijn gestart wordt met het opstellen van een Voorlopig Ontwerp. Voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp is een subsidie aangevraagd bij de Regio Twente in het kader van de zgn. “Agenda van Twente”. Het Algemeen Bestuur van de Regio Twente heeft hierover op 23 juni besloten en voor de jaarschijf 2009 een subsidie toegekend van € 400.000,-. Aan het college wordt bij dit besluit voorgesteld aan de raad voor te leggen om de kosten van het Voorlopig Ontwerp, geraamd op € 150.000,-, te dekken uit deze jaarschijf van de Regio. In het Plan van Aanpak wordt beschreven hoe het Projectbureau wil komen tot het Voorlopig Ontwerp waarbij aan de gemeenteraad wordt gevraagd de kosten, groot € 150.000,-, te dekken uit de door de Regio Twente beschikbaar gestelde middelen uit de “Agenda van Twente”.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?