299791 - Effecten veranderingen AWBZ

Er zijn twee maatregelen genomen in de AWBZ regelgeving, die naar verwachting, effect zullen hebben op de vraag naar de individuele WMO-voorzieningen en op de vraag naar welzijnsvoorzieningen. Het gaat om de volgende maatregelen: - Het schrappen van de grondslag psychosociale beperking - De pakket maatregel Ondanks dat er geen sprake is van overheveling van voorzieningen en/of functies is het gewenst om als gemeente beleid te formuleren met betrekking tot hoe de effecten van deze veranderingen kunnen worden opgevangen. Het jaar 2009 is een overgangsjaar. Pas in 2010 ontstaat een compleet beeld over hoeveel mensen geen of minder begeleiding krijgen. Dan wordt ook pas duidelijk op welke manier aan de dan ontstane vraag/behoefte van de betreffende mensen kan worden tegemoet gekomen. Aan de raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de geschetste scenario's en hoofdlijnen voor beleid. Kort samengevat: a. Burger voorziet eerst zelf in begeleiding vraag en kan daarbij een beroep doen op collectieve voorzieningen. b. Wanneer bestaande voorzieningen niet toereikend zijn, zal in individuele gevallen en op individueel niveau naar oplossingen worden gezocht. c. De gemeente investeert in vraagverheldering en cliëntondersteuning teneinde de burger te helpen bij het vinden van oplossingen in eigen kring. d. Gemeente investeert in overleg met lokale aanbieders van zorg en welzijn om het aanbod passender te maken voor de nieuwe, uitgebreidere doelgroep. e. De middelen ter compensatie van het vervallen van de grondslag psychosociaal en pakket maatregel worden ingezet voor kortdurende ondersteuning, versterking cliëntondersteuning en crisisinterventie en versterken basis/collectieve voorzieningen. 2. De begrotingswijziging nr. 2009309 (€ 85.000,-) en nr. 2009325 (€ 151.128,-) vast te stellen 3. de in de septembercirculaire beschikbaar gestelde extra middelen voor 2010 (€ 348.892) t.b.v. effecten veranderingen AWBZ opnemen als addendum bij de begroting 2010 en daarbij uitdrukkelijk beschikbaar stellen voor dezelfde beleidsuitgangspunten als in 2009'' .
Behandeld in:

raadscommissie sociaal 29 september 2009

raadsvergadering 13 oktober 2009

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?