305666 - Toepassing artikel 19, lid 1 W.R.O. Dieselstraat - Leeghwaterstraat

Er is een verzoek binnengekomen voor het oprichten van een woongebouw ten behoeve van de Stichting Wopit op een braakliggend terrein op de hoek van de Dieselstraat en de Leeghwaterstraat. De stichting Wopit heeft als doel om de woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische aandoening te bevorderen. Volgens het nu geldende bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink is het niet mogelijk om op deze locatie een woongebouw op te richten. Het verzoek is van voor 1 juli 2008, dus wordt er een procedure gevoerd op basis van de oude WRO. Met toepassing van artikel 19, lid 1 WRO kan medewerking worden verleend aan het bouwplan. Ten behoeve van de vrijstellingsprocedure is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. In het kader van de inspraak heeft het plan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. Na de behandeling in de raad wordt het plan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Indien zienswijzen worden ingediend moeten die eerst worden behandeld alvorens besloten wordt om al dan niet de verklaring van geen bezwaar bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel aan te vragen. Zodra de verklaring van geen bezwaar is afgegeven kunnen de vrijstelling en de bouwvergunning worden verleend.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?