306589 - Zienswijze gebiedontwikkeling vliegveld MER en Structuurvisie

De Vliegwiel Twente Maatschappij heeft twee varianten voor de gebiedsontwikkeling vliegveld Twente uitgewerkt tot het niveau van een structuurvisie. In één variant is uitgegaan van een gebiedsontwikkeling zonder luchthaven (visie A) en in de andere variant is de gebiedsontwikkeling van een burgerluchthaven uitgewerkt (visie B). De gemeenteraad van Hengelo heeft in 2008 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen deze aanpak. Wel is daarbij aangetekend dat beide toen voorliggende varianten niet stroken met de kaders van de Hengelose gemeenteraad zoals die zijn verwoord in een raadsbesluit van 8 maart 2005. Eind juni hebben betrokken besturen ingestemd met de voorgelegde structuurvisies en de onderliggende rapportages. Op 23 juni hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel en het college van Enschede besloten de structuurvisies met het voorgenomen besluit ten aanzien van de compacte luchthaven en de milieueffectrapportage ter inzage te leggen. Van 3 juli tot en met 11 september bestaat de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Voor Hengelo zijn van belang de effecten ten aanzien van milieu (geluid), veiligheid , bereikbaarheid, bedrijfsontwikkeling infrastructuur, innovatiedriehoek etc. Op deze aspecten wordt in de zienswijze betrokken. Daarnaast hebben we gekeken of de voorgestane functies in het gebied complementair zijn aan bestaande functies in de omliggende steden en passen binnen regionaal gemaakte afspraken en programma’s. Ook worden in de zienswijze aan de VTM vragen gesteld ter verduidelijking.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?