309864 - Gemeentelijk rioleringsplan 2009 - 2013

Gerelateerde links

In de wet Milieubeheer is de verplichting opgenomen voor iedere gemeente een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben. Het huidige GRP van de gemeente Hengelo loopt tot en met 2007 zodat actualisering noodzakelijk is. Hiertoe is een geactualiseerd GRP 2009-2013 opgesteld. Belangrijke verschillen met het vorige GRP zijn: de verbrede zorgplicht (de gemeente heeft nu tevens de zorgplicht voor het oplossen van structurele grondwateroverlast en het afkoppelen van hemelwater), de gevolgen van de klimaatontwikkeling (de gemiddelde neerslaghoeveelheid zal toenemen) en de kostentoedeling bij rioolvervangingen. Het ontwerp GRP kent een ambitieus programma. Het investeringsprogramma kan ten opzichte van de afgelopen zeven jaren worden gekenschetst als aanmerkelijk zwaarder. Ook het rioolinspektieprogramma zal de komende jaren sterk worden geintensiveerd. Daarnaast vragen het meetprogramma aan de riooloverstorten en het grondwatermeetnet en de verbrede zorgplicht extra inspanning. Deze extra inspanning zal vooralsnog niet leiden tot uitbreiding van het aantal formatieplaatsen. Gekozen wordt voor uitbesteding van de extra werkzaamheden en in het uiterste geval voor inhuur van personeel.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?