309941 - Lange Wemen en Stadskantoor / Stadhuis; voortgang en realisatieovereenkomsten

Gebiedsontwikkeling Lange Wemen
Op 27 april 2009 is de samenwerkingovereenkomst Lange Wemen door partijen ondertekend.

Vanaf april 2009 is verder gewerkt aan het structuurontwerp van de gebouwen, aan het stedenbouwkundig plan en aan het voorontwerp bestemmingsplan.
De partijen uit de samenwerkingsovereenkomst zijn veelvuldig met elkaar in overleg geweest over de op te stellen realisatieovereenkomsten.

Gemeente  heeft met AM Real Estate overleg gevoerd inzake de realisatieovereenkomsten over de wijze van ontwikkeling en realisatie van het stadskantoor en de gezamenlijke grondexploitatie.

Na diverse gesprekken is gebleken dat de financiering van het totale project Lange Wemen in één keer als gevolg van de huidige economische omstandigheden op dit moment niet te organiseren is.
Met dit als gegeven is met de samenwerkende partners bekeken wat nu wel te regelen is.

Alle partners hebben uitgesproken dat het project Lange Wemen gerealiseerd moet en derhalve zal worden. Om de realisatiekans zo groot mogelijk te maken, is besloten het project in twee realisatiefasen op te delen. Fasen 1 en 2 uit de nota van uitgangpunten zullen tegelijkertijd uitgevoerd worden. Over fase 3 (huidige winkelcentrum Thiemsbrug en parkeergarage) wordt een aanvullende realisatiebeslissing genomen.

Dit betekent dat nu wordt besloten fasen 1 en 2 tot uitvoering te brengen (geplande start 4e kwartaal 2010). Het stadskantoor, het horecaplein en het eerste deel van de nieuwe winkelstraat zullen dan in de loop van 2013 klaar zijn.

Het eindresultaat van de grondexploitatie fase 1 en 2 wordt geprognosticeerd op circa € 2,6 miljoen (prijspeil 2013).  Dit resultaat wordt bestemd als bijdrage in de grondexploitatie fase 3. 
Daarenboven worden de volgende garanties gegeven voor grondopbrengsten in fase 3 om een realistische en dus verdedigbare grondexploitatie te creëren:
• 0,8 miljoen (per 2015) door Welbions middels een garantieverklaring
• 1,7 miljoen (per 2015) door AM Real Estate middels een concerngarantie
Totaal is per medio 2015 € 5,4 miljoen (€ 2,9 + € 0,8 + € 1,7) gereserveerd als financiële stimulans voor de realisatie van fase 3.

Deze kasstroom zat al in de in december 2008 door de Raad vastgestelde gezamenlijke grondexploitatie Lange Wemen, maar wordt nu expliciet zichtbaar.

Dit heeft geen gevolgen voor de financiële positie van het grondbedrijf en de algemene dienst.

De kosten van de planvorming is geraamd op € 570.000,-. 
Deze kosten maken onderdeel uit van de begrotingspost “voorbereiding en begeleiding” uit de vastgestelde gezamenlijke grondexploitatie waarmee de dekking is aangetoond.


Stadskantoor
Voor de opstalontwikkeling van het nieuwe stadskantoor (incl. atrium) gaan de gemeente en AM Real Estate een realisatieovereenkomst aan. Deze realisatieovereenkomst ligt nu voor.
In het raadsbesluit van 16 december 2008 is bepaald dat ervan uitgegaan wordt dat de (inmiddels voormalige) sector SZW gehuisvest wordt bij het UWV. Bij realisatie hiervan is de ruimtebehoefte van de gemeente in het nieuwe Stadskantoor 8.500 m² (incl. atrium), zoals ook vastgelegd is in het Programma van Eisen voor het Stadskantoor. Aangezien er op dat moment echter nog geen overeenkomst dienaangaande was met het UWV, is in deze realisatie¬overeenkomst nadrukkelijk de optie opengehouden van een omvang van het nieuwe Stadskantoor van maximaal 11.500 m² (incl. atrium), wanneer SZW alsnog in het Stadskantoor gehuisvest zou moeten worden. Inmiddels is duidelijk geworden dat SZW niet bij het UWV gehuisvest zal worden, maar grotendeels in het nieuwe stadskantoor; de ruimtebehoefte daarvan in m² en de bouwkosten daarvan moeten nog worden bepaald. Omdat het ontwerpproces van het Stadskantoor in januari 2010 start, moet over de omvang van het nieuwe stadskantoor uiterlijk medio december 2009 in de raad besluitvorming hebben plaatsgevonden (art. 3.1 van de overeenkomst).
In de Nota van Uitgangspunten Lange Wemen is onder het Stadskantoor een deel van de ondergrondse parkeergarage Lange Wemen voorzien. Uit de parkeerbalans blijkt echter dat deze parkeergarage met minder parkeerplaatsen toe zou kunnen. In dat geval is het mogelijk het deel parkeergarage onder het Stadskantoor te laten vervallen en kan de gemeente parkeerplaatsen huren of kopen in het overige deel van de parkeergarage. Op dit moment is nog niet duidelijk welk financieel voordeel dit voor de gemeente oplevert en of dat opweegt tegen de nadelen (geen directe verbinding tussen stadskantoor en parkeergarage, lagere boekwaarde van het Stadskantoor). Hierover zal uiterlijk 1 november 2009 duidelijkheid komen (zie art. 3.3 van de overeenkomst).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?