310054 - Bestemmingsplan Gezondheidspark

Na voorafgaande publicatie in Typisch Hengelo en de Staatscourant heeft het ontwerp bestemmingsplan “Gezondheidspark” van 7 augustus tot en met 17 september 2009 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn 20 schriftelijke zienswijzen en 3 vooroverlegreacties ingediend. In de “Nota zienswijzen – ontwerp bestemmingsplan Gezondheidspark” is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan “Gezondheidspark” op enkele punten te wijzigen. Op de verbeelding van het bestemmingsplan “Gezondheidspark” wordt onder ander het parkje aan het begin van de Boerhaavelaan op de verbeelding van het bestemmingsplan Gezondheidspark bestemd als “Groen” in plaats van “Verkeer-verblijfsgebied”. In het “Verslag van vooroverleg – ontwerp bestemmingsplan Gezondheidspark” is de inhoud van de ingekomen vooroverlegreacties samengevat en beantwoord. Dit heeft geleid tot inpassing van een tweede aardgastransportleiding op de verbeelding en in de toelichting naar aanleiding van de reactie van de Gasunie. De overige partners hebben te kennen gegeven geen opmerkingen te hebben. Tevens worden, mede naar aanleiding van overleg met de instellingen, enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Binnen enkele bouwvlakken is bijvoorbeeld het bebouwingspercentage verhoogd. De wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen, de vooroverlegreacties en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Gezondheidspark”. Op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wro is het niet noodzakelijk een exploitatieplan vast te stellen indien het verhaal van kosten anderszins verzekerd is. De gemeente heeft met eigenaren die op grond van het bestemmingsplan binnen het plangebied nieuwe initiatieven kunnen ontwikkelen, afspraken gemaakt over onder andere het kostenverhaal. Voor de gronden die door de gemeente ontwikkeld worden, is een grondexploitatie opgesteld. Kostenverhaal van de ontwikkeling van de gemeentelijke gronden vindt plaats binnen de grondexploitatie door de verkoop van grond. Voor de gronden waarop geen initiatieven worden mogelijk gemaakt, worden geen kosten gemaakt en is kostenverhaal niet aan de orde. Omdat het kostenverhaal verzekerd is, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?