310989 - Bestemmingsplan en exploitatieplan Waterpark Veldwijk Noord

Bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan “Waterwinpark Veldwijk Noord” heeft van 26 juni tot en met 6 augustus 2009 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn drie schriftelijke zienswijzen ingediend. In de “Nota zienswijzen – ontwerp bestemmingsplan Waterwinpark” is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan “Waterwinpark Veldwijk Noord” op enkele punten te wijzigen. Er is bijvoorbeeld op alle kaarten in de toelichting van het bestemmingsplan Waterpark de begrenzing van het plangebied aangegeven. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Zo is de naam van het bestemmingsplan gewijzigd van Waterwinpark Veldwijk Noord naar Waterpark Veldwijk Noord. De wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Waterpark”. Voor het overige wordt verwezen naar het bestemmingsplan “Waterpark Veldwijk Noord”.

Exploitatieplan Het ontwerp exploitatieplan “Waterwinpark Veldwijk Noord” heeft van 26 juni tot en met 6 augustus 2009 ter inzage gelegen. Binnen de termijn van terinzagelegging zijn twee schriftelijke zienswijzen ingediend. In de “Nota zienswijzen – ontwerp exploitatieplan Waterwinpark” is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp exploitatieplan “Waterwinpark Veldwijk Noord” te wijzigen, voor wat betreft het de onderbouwing van de bedragen aangaat. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Zo is net als bij het bestemmingsplan de naam van het exploitatieplan gewijzigd van Waterwinpark Veldwijk Noord naar Waterpark Veldwijk Noord. De wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen exploitatiepark Waterpark”. Voor het overige wordt verwezen naar het exploitatieplan “Waterpark Veldwijk Noord”.

Voor de kosten van de planvorming is een raming gemaakt. Deze bestaat in hoofdlijnen uit de volgende componenten:
· onderzoekskosten                                      €  55.000,-
· civiel ontwerp                                             €  83.000,-
· ruimtelijke plannen / bestemmingsplan         €  83.000,-
· landschapsontwerp                                     €  45.000,-
· management                                              € 100.000,-
· communicatie                                            €   28.000,-
· planeconomie                                            €    65.000,-
                                                                  -----------------
 · Totaal                                                      €  459.000,-
Deze kosten maken onderdeel uit van de raming van de kosten zoals opgenomen in het exploitatieplan waarmee de dekking is aangetoond.

 

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?