313335 - Nieuwbouw afvalbrengpunt

Gerelateerde links

Voor het nieuwe afvalbrengpunt zal aan de zuidzijde van de locatie Wegtersweg een gedeelte worden afgesplitst. De toegangsweg wordt gesitueerd in het naastgelegen weitje . Hiermee wordt de wachtrij voor het Afvalbrengpunt van de Wegtersweg gehaald. Het overige verkeer (HOV) krijgt hiermee vrij baan. Tevens wordt de mogelijkheid voor een toekomstige rondweg ( de Ronde) open gehouden. De aansluiting van het nieuwe afvalbrengpunt op de Wegtersweg zal worden aangegrepen om te bezien of de kruising met de Höltersweg, inclusief de uitrit voor Twente Milieu zodanig kan worden gereconstrueerd dat hiermee de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Het nieuwe afvalbrengpunt bestaat grofweg uit drie delen (zie afbeelding): een plein waar de gratis componenten kunnen worden afgegeven, een deel waar afval tegen betaling kan worden gestort en een gedeelte voor het veegzand en kolkenslib van gemeentelijke diensten en een voorziening voor de overslag van het glas dat Twente Milieu regionaal inzamelt. Beide laatst genoemde voorzieningen liggen achter de weegbruggen. De realisatie van het nieuwe afvalbrengpunt wordt zodanig gefaseerd uitgevoerd dat de functie in stand blijft. Het nieuwe afvalbrengpunt is overzichtelijk en flexibel ingericht. Het maakt een nog betere afvalscheiding mogelijk. Geraamd is dat het project ten opzichte van de huidige exploitatie-kosten een positief resultaat oplevert van € 38.000,-- Tussen het nieuwe afvalbrengpunt en de Wegtersweg wordt een terrein van 2000 m³ beschikbaar gehouden voor de (mogelijke) terugkeer van het Kringloopbedrijf. Na instemming van de raad wordt voortvarend (verder) gewerkt aan het opstellen van het bestek en de benodigde vergunningen (de milieuvergunning is inmiddels afgegeven door de provincie). Ook zullen de onderhandelingen met het Kringloopbedrijf worden opgestart.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?