09G200789 - Gedragsregels kredieten grondexploitaties

In de bijgevoegde Notitie Gedragsregels kredieten grondexploitaties worden deels regels vastgelegd die voortkomen uit al vastgesteld beleid deels nieuwe gedragsregels voorgesteld.

Samenvatting:

1.      Uitgaven voor plankosten of civiele kosten mogen uitsluitend worden gedaan, indien daar een      raadskrediet of werkkrediet voor is.

2.      Kosten samenhangend met een projectmelding komen ten laste van het sectorbudget van de initiërende sector.

3.      Kosten samenhangend met de opdrachtformulering (haalbaarheidstudie) komen ten laste van het in te stellen budget aanloopkosten, onder te brengen bij de afdeling Projecten en Subsidies.

4.      Voor kosten wegens bouw- en woonrijp maken worden altijd civiele kredieten bij de raad aangevraagd.

5.      Voor plankosten wordt alleen de eerste keer een krediet aangevraagd, zodat de raad weet waar het ambtelijke apparaat mee bezig gaat.

6.      Voor binnen de planvorming te realiseren producten worden door de ambtelijke kredietcommissie werkkredieten beschikbaar gesteld.

7.      Aanpassingen van kredieten worden voorbereid door de kredietcommissie en medio februari van ieder jaar in geactualiseerde kredietstaten opgenomen en vervolgens onverkort opgenomen in de dat jaar te herziene grondexploitaties op een zodanige wijze dat aansluiting bestaat bij de boekwaarde per 1 januari van dat jaar.

8.      Voorstellen tot kredietwijzigingen behoeven zowel de instemming van de opdrachtgever als van het hoofd van de afdeling Grondzaken en worden voorafgaand aan de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

9.      De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor zover van financiële aard zijn van toepassing overeenkomstig het gestelde in deze notitie.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?