09G200832 - Aankoop grond Thales en uitgifte in erfpacht Norma

Thans liggen de vestigingen van Norma verspreid over meerdere locaties. Norma B.V. wil het mechanisch bedrijf vanuit Thales overhevelen naar de locatie hoek Opaalstraat/ Robijnstraat. Hierdoor komen de Hengelose vestigingen van Norma dichter bij elkaar te liggen.
 In verband met de kredietcrisis en het als gevolg daarvan moeilijk kunnen verkrijgen van een volledige financiering voor zowel de aankoop van de grond (van Thales) als de bouw van het opstal, heeft Norma de gemeente gevraagd of de gemeente mogelijk de grond van Thales wil aankopen en in erfpacht wil uitgeven aan Norma. Daardoor kan tevens een vestigingsklimaat ontstaan dat andere bedrijven kan aantrekken, ook omdat Thales de bedrijfsactiviteiten wil concentreren aan het Twentekanaal. Voor het aangaan van de aankoop van Thales en de uitgifte in erfpacht aan Norma is een raadsbesluit nodig.
Overwegingen bij het nemen van dit besluit zijn: " behoud en concentratie van het bedrijf Norma B.V. in Hengelo en daarbij behorende werkgelegenheid; " de aankoop en erfpacht kan voor de gemeente kostenneutraal worden uitgevoerd; " bijdragen in de verdere ontwikkeling van Norma B.V.

Bodemaspecten:  Ten behoeve van een goede 0-situatie is in januari 2010 een 0-situatiebodemonderzoek uitgevoerd op verzoek van Norma. Dit om een goed beeld te kunnen krijgen welke wijziging in de bodemsituatie zich hebben voorgedaan bij toekomstige beëindiging van het erfpachtsrecht. Dit bodemonderzoek gaat verder dan bovengenoemde, echter de verwachting blijft dat geen noemenswaardige verontreinigingen worden aangetroffen. Op basis van het bestaande bodemonderzoek (waaruit blijkt dat de grond geschikt is voor het beoogde doel (bedrijfsdoeleinden) is tevens inmiddels een bouwvergunning afgegeven.

Bijzondere voorwaarden uitgifte erfpacht Voor de voorwaarden van uitgifte in erfpacht heeft Norma een beroep gedaan op de nieuwe regeling die op 15 september 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit houdt in dat op een aantal punten van de gebruikelijke uitgiftevoorwaarden voor erfpacht wordt afgeweken.

Financiële gevolgen Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijlage(n). Opgemerkt moet worden dat de werkelijke bouw rijp maak kosten en aankoopkosten worden doorgelegd in de erfpachtcanon.

Vervolgproces Na het besluit van de gemeenteraad kunnen de overeenkomsten worden getekend en de notariële aktepassering plaatsvinden. Vervolgens wordt het terrein bouwrijp gemaakt en kan Norma gaan bouwen.

Behandeld in:

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?