09G201038 - Krediet voor opstellen definitief ontwerp stationsplein

Reeds in 2007 is door de toenmalige wethouder verkeer toegezegd om de integrale toegankelijkheid voor het Busstation aan te pakken. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de uitvoeringskosten hiervan aanzienlijk zijn waarvoor ook geen dekking aanwezig was. In de discussie hieromtrent is door het college niettemin toegezegd dat in het kader van de uitvoering van de plannen CST/Hart van Zuid de herinrichting van het busstation en van het stationsplein met prioriteit zouden worden opgepakt. Recentelijk heeft het college van GS in het kader van het bestrijden van de kredietcrisis voor de ontwikkeling van de Stationsomgeving CST € 7 mln. beschikbaar gesteld. In het bestuursconvenant, dat hierover op 22 juni 2009 tussen de Provincie Overijssel en de Gemeente Hengelo is afgesloten, is vastgelegd dat hiervan € 4,9 mln. zal worden aangewend voor de uitvoering van het busstation en herstructurering stationsplein. Tevens is hierin aangegeven dat de uitvoering hiervan uiterlijk in 2011 moet zijn gestart en dat daarvoor verplichtingen moeten zijn aangegaan. Om binnen de gestelde termijn tot uitvoering hiervan te komen, is het noodzakelijk dat op korte termijn gestart wordt met het opstellen van een Definitief Ontwerp (D.O.), direct volgend op het gereed komen van het Voorlopig Ontwerp (medio januari 2010). Voor het opstellen van het D.O. is een subsidie verleend door de Regio Twente in het kader van de Agenda van Twente.

De totale kosten van het opstellen van het Definitief Ontwerp voor het Stationsplein zijn geraamd op € 250.000,- . De kosten worden gedekt uit de door de Regio Twente beschikbaar gestelde bijdrage in het kader van de Agenda van Twente. Voor de planontwikkeling voor het stationsplein en het busstation is uit de jaarschijf 2009 hiervoor € 400.000,- beschikbaar gesteld. De gemeenteraad heeft reeds ten behoeve van het Voorlopig Ontwerp € 150.000,- krediet verleend. Het resterende bedrag ad. € 250.000,- wordt derhalve aangewend ter dekking van de kosten van het D.O.

Na het Definitief Ontwerp zullen bestekstekening worden opgesteld en uitvoeringskrediet worden aangevraagd. Uiterlijk  1 januari 2011 zal gestart moeten worden met de uitvoering.

Behandeld in:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?