09G201120 - Aangaan exploitatieovereenkomst Expogebied Hengelo

Medio 2008 is Lesscher IT eigenaar geworden van het Expocenter en aansluitende terrein in Hengelo. De heer Lesscher heeft de gemeente gevraagd de bestemming van het terrein te wijzigen om de volgende ontwikkeling mogelijk te maken.
Fase 1, de huisvesting van ca.230 medewerkers van Lesscher IT, Lesscher Softwareontwikkeling, Heutink ICT, Introweb Nederland en Hills Automatisering in een nieuw te bouwen kantoor en de inrichting van het huidige Expocenter tot data- en logistiekcenter.
Fase 2, de ontwikkeling van het overig gebied, wat nu is ingericht als parkeerterrein, tot een bedrijvenpark. Vanwege de impact op de directe omgeving (functies, ruimtelijke ordening en verkeer) hebben de gemeente en Lesscher IT aan het stedenbouwkundig bureau MUST gezamenlijk opdracht verstrekt voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor het Expogied en omgeving.
De ontwikkelingsvisie die in juli 2009 is afgerond, heeft als basis gediend voor de besprekingen en onderhandelingen over de inrichting van het gebied, de (verdeling van) kosten, programmatische invulling en wijziging van het vigerende bestemmingsplan. In de ontwikkelingsvisie is voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied rondom het Expocentrum en nabij de toekomstige voorstadhalte gekozen om een nieuwe hoofdroute voor auto en bus over het Expogebied naar het gebied bij de voorstadhalte te gaan realiseren. Deze route loopt via de huidige Wegtersweg en vervolgens over het Expoterrein richting toekomstige voorstadhalte bij het spoor. Door deze ontsluiting (genaamd route voorstadhalte) zal een betere gebiedsontwikkeling kunnen ontstaan. Programmatisch gaat de visie uit van een nieuw bedrijvenpark rondom het toekomstige data- en logistiekcenter waarin de huidige verspreid gelegen bedrijfslocaties van Lesscher IT worden geconcentreerd. Als gevolg daarvan komt de evenementenfunctie van het Expocenter te vervallen en kunnen grootschalige, inpandige evenementen niet meer in Hengelo plaatsvinden. Voor kleinschalige, meer gespecialiseerde beurzen en evenementen biedt de Creatieve Fabriek mogelijk uitkomst. Overigens moet worden opgemerkt dat de (Twentse) markt voor grootschalige beurzen erg "dun" is en dat daardoor de exploitatie van beursgebouwen sterk onder druk staat. De nieuwe invulling van het Expocenter zal naar verwachting een grote bijdrage leveren aan de versterking van economie en biedt perspectief op verdere groei van hoogwaardige werkgelegenheid. We verwachten bovendien dat de vestiging van Lesscher IT een aanzuigende werking zal hebben op andere bedrijven. Gezien het aanbod aan bedrijventerreinen in Hengelo is met Lesscher IT overeengekomen dat de gemeente voorlopig alleen meewerkt aan het data- en logistiekcenter met bijbehorend kantoor van Lesscher IT, een voorzieningen cluster gericht op het bedrijventerrein en één extra kantoor. Tot een verdere ontwikkeling zal op termijn kunnen worden besloten wanneer dat vanuit de gemeente gewenst is. De gemeente is met Lesscher overeengekomen dat zij zich op de middellange termijn zal inspannen om de ontsluitende wegen Vosboerweg en Wegtersweg resp. te zullen reconstrueren en verbeteren. Lesscher IT zal de kosten dragen voor haar ontwikkeling waaronder de bestemmingsplanwijziging, de gemeentelijke begeleidingskosten ad 75.000 euro (excl.BTW), alsmede de aanleg van de route voorstadhalte. Deze weg wordt na realisatie om niet overgedragen aan de gemeente. Lesscher IT zal ook een bedrag van max. 500.000 euro (excl.BTW, vanaf 1-1-2011 jaarlijks geindexeerd) voor de brug over de beek betalen. Voor deze ontwikkeling is de exploitatieovereenkomst Expogebied Hengelo opgesteld.

Behandeld in:

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?