09G201173 - Integraal Huisvestingsplan primair onderwijs Hengelo

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft als doelstelling het geven van een beleidsmatig gemeentelijk kader voor de huisvesting van de onderwijsvoorzieningen in Hengelo. Het wettelijke en procedurele kader wordt geboden door de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting. Daarnaast geeft het IHP inzicht in de beschikbare voorzieningen en de omvang van de in de komende jaren noodzakelijke huisvestings-voorzieningen voor het primair onderwijs. Daaraan gekoppeld is een financiële raming die zicht geeft op de benodigde investeringen in de planperiode. Het IHP heeft het karakter van een beleidsnotitie maar aan de andere kant is het ook een planningsdocument. Het plan kan een handvat bieden bij het beschikbaar stellen van de financiële middelen, maar er wordt ook rekening gehouden met onderwijs-inhoudelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de brede school ontwikkeling. Het IHP geeft inzicht in de ruimtebehoefte van het primair onderwijs voor de komende 10 jaar. Het is een dynamisch document. Na positieve besluitvorming fungeert het IHP als beleidskader voor onderwijshuisvesting. De in dit IHP opgenomen beleidsonderwerpen zullen binnen deze kaders worden uitgewerkt. Projecten waar financiële consequenties uit voortvloeien zullen separaat ter besluitvorming worden voorgelegd. In 2010 zal een integraal huisvestingsplan voor het voortgezet en speciaal onderwijs worden opgesteld.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?