10G200110 - Wijkprogramma’s 2010

De wijkprogramma’s 2010 passen binnen de doorontwikkeling van het wijkgericht werken, zoals we die in 2008 in gang hebben gezet met het vaststellen van de nota Hengelo Wijkgericht!.
De komende jaren gaan we voor alle wijken wijkperspectieven maken, waarin wordt geschetst hoe de wijk er over tien jaar uitziet. Dit perspectief vertalen we in wijkprogramma’s. Doel van het wijkprogramma is afstemming van werkzaamheden tussen professionele partners onderling en communicatie naar burgers over wat ze het komende jaar voor bijzondere activiteiten en ontwikkelingen kunnen verwachten in hun wijk. Bewoners kunnen in het wijkprogramma lezen wie welke zaken aan gaat pakken in het komende jaar.
We hebben er voor gekozen vooruitlopend op het opstellen van de wijkperspectieven in 2010 reeds een begin te maken met het vervaardigen van wijkprogramma’s. Daarbij hebben we de vorig jaar vastgestelde top tien voor de wijk Woolde als uitgangspunt genomen. Voor de wijk Wilderinkshoek geldt een apart traject. Hier wordt samen met bewoners en maatschappelijke partners in het voorjaar van 2010 een wijkprogramma opgesteld.
Elke wijkbewoner wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de wijkprogramma’s. Dat is het centrale uitgangspunt van ons communicatiebeleid.
Dit willen we doen door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande communicatiemiddelen. In eerste instantie gaat het daarbij om de gemeenteadvertentie in Typisch Hengelo en de gemeentelijke internetsite. Zo willen we in de gemeenteadvertentie per wijk de belangrijkste activiteiten in het komende half jaar gaan opnemen. En de resultaten uit de voorafgaande periode communiceren.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?