10G200157 - Bezwaar ingediend namens de heer A.E. Kalsbeek tegen de afwijzingvan een verzoek

De heer Kalsbeek heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van het verzoek om planschadevergoeding in verband met een planologische wijziging aan de Frank Santmanstraat / Polsbosje. In het bestreden besluit is aangeven dat alleen dan een planologisch nadeliger situatie kan zijn ontstaan wanneer vaststaat dat onder de gelding van het oorspronkelijke bestemmingsplan "Buitengebied", op de percelen van de heer Kalsbeek een horecabedrijf gerealiseerd had kunnen worden. Dat de concrete bouwplannen van appellant destijds niet in zijn geheel zijn vergund, betekent volgens de bezwaarschriftencommissie echter niet dat het bestemmingsplan totaal geen horecamogelijkheden kende. Het bestreden besluit houdt daarmee onvoldoende rekening met de planologische mogelijkheden die het perceel oorspronkelijk kende. In een nieuwe planvergelijking is door de planschadecommissie met deze mogelijkheden wel rekening gehouden. De conclusie blijft echter dat erg geen sprake is van planologisch nadeel. Om die reden adviseert de commissie voor de bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren onder verbetering van motivering zoals aangegeven in de aanvullende planvergelijking van de planschadecommissie en dit stuk mede aan de beslissing op bezwaar ten grondslag te leggen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?