10G201228 - Vaststelling Bouwverordening

Op basis van artikel 8, eerste lid, van de Woningwet dient de gemeenteraad een Bouwverordening vast te stellen. Dit voorstel bevat de aanpassing van de Bouwverordening aan de door de VNG aangedragen dertiende serie wijzigingen van de Model-Bouwverordening. De wijzigingsverordening is noodzakelijk in verband met de inwerkingtreding (per 01 oktober 2010) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen: het Besluit omgevingsrecht (Bor), de Regeling omgevingsrecht (Mor) en het invoeringsbesluit Wabo. Daarnaast is de wijzigingsverordening noodzakelijk in verband met het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), dat op 01 november 2008 in werking trad. De bepalingen over de gebruiksvergunning en enkele overige brandveiligheidsvoorschriften zijn inmiddels uniform en hebben een rechtstreekse werking, waardoor deze bepalingen in de Bouwverordening kunnen vervallen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?