10G201249 - Vaststelling Brandbeveiligingsverordening

Op 01 oktober 2010 treedt de Wet veiligheidsregio's in werking. De Brandweerwet 1985 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze wet. Daardoor vervalt de rechtsgrond van de op de Brandweerwet 1985 gebaseerde Brandbeveiligingsverordening. De verplichting om een brandbeveiligingsverordening vast te stellen is vanaf 01 oktober 2010 opgenomen in artikel 3 van de Wet veiligheidsregio's. De wetgever heeft echter in deze wet, en de aanpassing daarop, al aangekondigd dat het voornemen bestaat om een algemene maatregel van bestuur (AMvB) vast te stellen over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken. Deze AMvB treedt naar verwachting medio 2011 in werking en neemt dan de plaats in van deze verordening. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's, het niet beschikbaar zijn van de hiervoor bedoelde AMvB en het ontbreken van relevant overgangsrecht in de Wet veiligheidsregio's zal de raad in de tussentijd een nieuwe, op de Wet veiligheidsregio's gebaseerde, Brandbeveiligingsverordening moeten vaststellen.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?