10G201274 - 2e Beleidsrapportage 2010

In deze 2e Beleidsrapportage (Berap) 2010 meldt het college de raad de afwijkingen ten opzichte van de Beleidsbegroting 2010, zowel inhoudelijk als financieel. Naast afwijkingen wordt in de Berap ook gerapporteerd over politiek-bestuurlijk relevante ontwikkelingen, die zich binnen de diverse beleidsterreinen in de programma's voordoen. De inzichten uit deze Berap leiden op dit moment tot een geprognosticeerd resultaat voor het begrotingsjaar 2010 van afgerond 2,9 mln. negatief. Vooral de afname van de algemene uitkering gemeentefonds is debet aan deze prognose. Het college stelt de raad voor uit te gaan van dekking van het volledige bedrag van 2,9 mln ten laste van de algemene reserve (netto beschikbaar € 4.800.000). Inmiddels zijn acties uitgezet om tot bijsturingmaatregelen te komen ter verbetering van het resultaat.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?