10G201398 - Vaststellen lijst gevallen waarvoor geen “verklaring van geen bedenkingen” vereist is

Op 1 oktober treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Hoofddoel van de Wabo is een betere, snellere en professionelere dienstverlening. Alle vergunningen en ontheffingen die nu nog vallen onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro), Woningwet en aanverwante regelgeving integreren in de Wabo. Met de invoering van de Wabo veranderen de mogelijkheden om activiteiten mogelijk te maken die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het projectbesluit uit de Wro komt te vervallen. Onder de Wabo kan een omgevingsvergunning worden verleend voor een activiteit die in strijd is met het bestemmingsplan, indien de activiteit niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening, het besluit voorzien is van een goede ruimtelijke onderbouwing en de raad een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Op grond van artikel 6.5 onder 3 van het Besluit Omgevingsrecht (Bor) kan de raad categorieën van gevallen aanwijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Om de dienstverlening aan de burger te verbeteren wordt de raad voorgesteld om dergelijke categorieën van gevallen aan te wijzen en de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan voor deze categorieën gevallen te delegeren aan burgemeester en wethouders.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?