10G201406 - Vaststellen verordening oprichten BI-zone Westermaat-Zuid 2011

De Experimentenwet BI-Zones geeft gemeenten de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen als BI-Zones.

Een BI-Zone is een afgebakend gebied waar een gebiedsgerichte bestemmingsheffing wordt geheven onder de ondernemers van het terrein, voor investeringen in de bedrijfsomgeving. Het gaat hierbij om extra voorzieningen die door een meerderheid van de ondernemers gewenst is.

De voorzieningen en/of activiteiten dienen te zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-Zone. Denk hierbij bijv. aan beveiliging, camerabewaking, vaker schoonmaken, graffiti verwijdering, extra onderhoud van groen en opwaardering van de publieke ruimte.

Een BI-Zone wordt middels een gemeentelijke (heffings)verordening ingesteld na draagvlakmeting onder alle bijdrageplichtigen. De draagvlakmeting wordt georganiseerd door het college.

In de verordening wordt vastgelegd:

  • Wat het aangewezen gebied is waarop de BI-Zone betrekking heeft;
  • Welke objecten als belastingplichtig worden aangemerkt;
  • Wat de hoogte en wijze van heffing is van de BIZ-bijdrage;
  • Hoe de geïnde heffingsbijdragen middels subsidie aan de Stichting worden uitgekeerd.

Met het projectvoorstel dat de OV Westermaat heeft aangedragen willen zij de openbare ruimtelijke kwaliteit verbeteren door het verminderen van criminaliteit middels centraal cameratoezicht en collectieve beveiliging.

In 2007 heeft de gemeente namens de ondernemersvereniging Westermaat een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Aanpak Urgente Bedrijventerreinen. De subsidie betreft een financiële bijdrage aan de uitvoering van het project met een omvang van 1/3 van de kosten. Het overige deel dienen ondernemers zelf te realiseren. 

Een verplcihting van de subsidie is dat het wordt opgevolgd met een KVO-traject waarin de samenwerking tussen verschillende partijen voor lange tijd wordt geregeld. De uitvoering is tot op heden vertraagd, omdat ondernemers moeite hebben voldoende draagvlak te krijgen bij ondernemers om het 2/3 deel van de kosten te dragen. De uitvoering van de BIZ-regeling kan hier uitkomst in bieden.

Wanneer uw Raad besluit tot het vaststellen van de verordening zal het college een draagvlakmeting uitvoeren onder de bijdrageplichtigen. Bij een positief resultaatzal het college een besluit nemen tot het in werking laten treden van de door de Raad aangenomen verordening. Per 1/1/2011 zal dan gestart worden met de jaarlijkse heffing., deze heffing betreft een tijdelijke, met de OZB-belasting te vergelijken, bestemmingsheffing.

Behandeld in:

 
Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?