10G201451 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Erve Hemmelhorst

De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Erve Hemmelhorst gewijzigd vast te stellen. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig. Na
besluitvorming in de gemeenteraad zal het vaststellingsbesluit worden toegezonden aan de inspectiedienst van VROM en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Binnen 6 weken na de toezending kunnen beide instanties besluiten om een reactieve aanwijzing te geven. Daarna zal het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?