10G201456 - Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering diftar)

In mei 2009 heeft de raad besloten om een gedifferentieerd tarief (diftar) voor fijn restafval en gft-afval in te voeren, gecombineerd met de invoering van gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal.
Er moet extra worden ingezet op handhaving. Ervaringen van andere Nederlandse gemeenten, die diftar hebben ingevoerd, leren dat illegale afvaldumping in de beginperiode aanzienlijk toeneemt. Deze overlast is in Hengelo al behoorlijk toegenomen sinds de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers. Het is aannemelijk dat de burger de pakkans als zeer klein ervaart. De capaciteit van de afdeling Stadstoezicht (STZ) is onvoldoende om deze illegale afvaldump doeltreffend te bestrijden. Er is slechts één medewerker met opsporingsbevoegdheid die zich bezig houdt met illegale afvaldump. Deze wordt ondersteund door een medewerker zonder opsporingsbevoegdheid. Wanneer wordt gekeken naar vergelijkbare Nederlandse gemeenten is het gebruikelijk tijdelijk vier handhavers in te zetten in het kader van de afvalstoffenverordening. Wanneer in het kader van diftar, tijdelijk voor een periode van drie jaar, twee fte belast met handhaving in het kader van de afvalstoffenverordening wordt aangetrokken is het capaciteitsprobleem verholpen. In het aanloopjaar 2011 is het noodzakelijk om de toegenomen afvaldump onder controle te krijgen. Op deze manier is de capaciteit bij de feitelijke invoering van diftar in 2012 voldoende om het dan verwachtte piekmoment van afvaldump doeltreffend te kunnen bestrijden. Met behulp van effectmeting zal in kaart worden gebracht of het aantrekken van extra fte het gewenste resultaat heeft. In het kader van effectiviteit en efficiency, wordt integraal en projectmatig gewerkt. Het betekent dat iedere medewerker van STZ in de openbare ruimte voor alle taakgebieden handhavend kan optreden. Op basis van meldingen en eigen waarnemingen wordt bepaald wat prioriteit heeft. Er worden in het kader van de afvalstoffenverordening, na het aantrekken van twee fte Handhaver Openbare Ruimte, vier fte ureninzet gegarandeerd. Deze uren worden verdeeld over alle Handhavers Openbare Ruimte die bij de afdeling STZ werkzaam zijn.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?