10G201459 - Vaststellen verordening oprichten BI-zone Centrum Hengelo 2011

De Experimentenwet BI-Zones geeft gemeenten de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen als BI-Zones.

Een BI-Zone is een afgebakend gebied waar een gebiedsgerichte bestemmingsheffing wordt geheven onder de ondernemers van het terrein, voor investeringen in de bedrijfsomgeving. Het gaat hierbij om extra voorzieningen die door een meerderheid van de ondernemers gewenst is.

De voorzieningen en/of activiteiten dienen te zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-Zone.

Een BI-Zone wordt middels een gemeentelijke (heffings)verordening ingesteld na draagvlakmeting onder alle bijdrageplichtigen. De draagvlakmeting wordt georganiseerd door het college.

In de verordening wordt vastgelegd:

  • Wat het aangewezen gebied is waarop de BI-Zone betrekking heeft;
  • Welke objecten als belastingplichtig worden aangemerkt;
  • Wat de hoogte en wijze van heffing is van de BIZ-bijdrage;
  • Hoe de geïnde heffingsbijdragen middels subsidie aan de Stichting worden uitgekeerd.

Met het projectvoorstel dat de stichting Centrummanagement (hierna: stichting) heeft aangedragen willen zij de krachten van de ondernemers in het centrum bundelen met als doel het centrum van Hengelo meer op de kaart te zetten. Tevens is de wens aanwezig de samenwerking met de gemeente te professionaliseren via de oprichting van de stichting.

Naast de vraag voor het instellen van een BI-Zone heeft de stichting expliciet de vraag neergelegd bij het college voor een financiële bijdrage. Deze noodzakelijke bijdrage wordt cruciaal gevonden voor het creëren van draagvlak. Door het college is de bijzondere positie van de binnenstad van Hengelo benadrukt en wil het college in deze periode inzetten op het versterken van de economische structuur van die binnenstad. Naast fysieke maatregelen wordt ook een goede verhouding met binnenstadsondernemers cruciaal gevonden.

De gemeente is inmiddels in een situatie beland waarin het financiële vertrekpunt leidt tot een bezuinigingsopgave. Daarnaast staat de gemeente voor de vraag of nog tot beschikking staande middelen wellicht beter kunnen worden ingezet. Dat vraagt ook om een integrale afweging met betrekking tot de Binnenstad.

Om aan de vraag van de kwartiermakers tegemoet te komen wordt voorgesteld het restant à € 260.000 van het budget van € 1.000.000,-- dat is opgenomen in de kadernota 2009-2013 in samenspraak met de stichting te bespreken en vast te stellen. Investeringen zouden dan alleen plaats kunnen vinden zolang deze vallen binnen de door de kadernota 2009-2013 gestelde kaders.

Het voorstel is daarom om het college opdracht te geven om met de stichting in overleg te treden en vast te leggen op welke wijzen het restant van het budget à 260.000,-- uit de kadernota 2009-2013 samen met de stichting besteed kan worden.

In een vervolgstadium kan het college dan een concreet bestemmingsvoorstel aan uw Raad voorleggen ter besluitvorming.

Wanneer uw Raad besluit tot het vaststellen van de verordening zal het college een draagvlakmeting uitvoeren onder de bijdrageplichtigen. Bij een positief resultaat zal het college een besluit nemen tot het in werking laten treden van de door de Raad aangenomen verordening. Per 1/1/2011 zal dan gestart worden met de jaarlijkse heffing. Deze heffing betreft een tijdelijke, met de OZB-belasting te vergelijken, bestemmingsheffing.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?