10G201481 - Grenscorrectie De Veldkamp ( definitief )

Ten behoeve van de kaveluitgifte op het bedrijventerrein Buren – De Veldkamp wordt een grenscorrectie voorgesteld tussen de gemeenten Borne en Hengelo. De gemeentegrens loopt op dit moment door het  bedrijventerrein dat op dit moment volop in ontwikkeling is. Zonder grenscorrectie zou een aantal toekomstige bedrijfskavels op het grondgebied van twee gemeenten liggen. Daarom wordt voorgesteld een grenscorrectie toe te passen. Er is qua omvang sprake van een kleine correctie, waarbij Borne het eigendom van circa 17.000 m2 van Hengelo verkrijgt, en Hengelo het eigendom van ca. 8.000 m2 van Borne verwerft.

Het wettelijk kader voor de beoogde grenscorrectie wordt gevormd door de Wet algemene regels herindeling (wet Arhi).
Voor een nadere toelichting van de procedure en de huidige en nieuwe situatie wordt verwezen naar het raadsvoorstel van 6 juli 2010 (Bijlage 1).

De procedure tot grenscorrectie vraagt op twee momenten een gelijkluidend besluit van zowel de raad van de gemeente Borne als de raad van de gemeente Hengelo, namelijk het vaststellen van een ontwerp-herindelingsregeling tot grenscorrectie en de vaststelling van het definitieve ontwerp.

Op 6 juli 2010 heeft zowel de gemeenteraad van Hengelo als de gemeenteraad van Borne de ontwerp-herindelingsregeling vastgesteld. Het raadsbesluit, de ontwerp-herindelingsregeling en de gewaarmerkte plankaart hebben vervolgens in beide gemeenten gedurende acht weken ter inzage gelegen. In geen van beide gemeenten zijn zienswijzen ingediend. De ontwerp-herindelingsregeling kan nu derhalve definitief worden vastgesteld. Vervolgens zullen de raadsbesluiten ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. De planning is er op gericht dat de grenscorrectie per 1 januari 2011 kan worden geëffectueerd.

Kopieën van de raadsvoorstellen en -besluiten van 6 juli 2010 zijn als Bijlage 1 bij dit voorstel gevoegd. Als bijlage is verder opgenomen: de gewaarmerkte plankaart grenscorrectie Borne Hengelo en overzicht kadastrale percelen (Bijlage 2) en de ontwerp-herindelingsregeling tot grenscorrectie tussen Borne en Hengelo (Bijlage 3).

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?