10G201542 - Herontwerp fase 1

  Het voorstel ‘Herontwerp van beleid en uitvoering fase 1, versoberingsvoorstellen’ is een voorstel tot wijziging van de beleidsbegroting 2011 – 2014 als resultante van een gezamenlijk proces met uw raad.

Het gezamenlijk proces is gestart met de totstandkoning van de discussienota Herontwerp van beleid en uitvoering. In de discussienota stonden het vinden van oplossingen bij de financiële opgave, o.a. als gevolg van recessie en rijksbezuinigingen en het tegelijkertijd rekening houden met de beleidsmatige opgaven als gevolg van de demografische ontwikkelingen centraal.

Bovenop de structurele taakstelling in 2011, moet vanaf 2012 door de effecten van de economische crisis (o.a. komende rijksbezuinigingen) rekening worden gehouden met een toenemende ombuigingstaakstelling oplopend tot bijna € 10 miljoen in 2015. In totaliteit gaat het dus om een structurele taakstelling van € 15 miljoen vanaf 2015. Naast de nu voorliggende versoberingsvoorstellen worden oplossingen om dit oplopend tekort het hoofd te bieden gezocht in de innovatieve sfeer (2e fase herontwerp) en de bedrijfsvoeringssfeer (3e fase). Samenvattend zien wij voor de financiële opgave van € 15 miljoen een pakket van maatregelen bestaande uit drie categorieën:

1. Versobering (v.a. 2011) ( € 5.104.000,-)

2. Innoveren en participeren (v.a. 2012) ( € 5.000.000,-)

3. Bedrijfsvoering (oplopend v.a. 2013) ( € 5.000.000,-)

Het nu voorliggende voorstel tot wijziging van de beleidsbegroting 2011 – 2014 betreft alleen de eerste tranche, de zgn. versoberingvoorstellen.

Tijdens de gezamenlijke commissievergaderingen op 8 juli en 9 september j.l. heeft de raad gesproken over de discussienota “Herontwerp van beleid en uitvoering” en als aanvulling daarop de reactienota van augustus jl. Met de nu voorliggende versoberingsvoorstellen is rekening gehouden met de in die bijeenkomsten aangegeven zorgen, kanttekeningen en voorkeuren. Deze voorkeuren zijn meegenomen bij de voorbereiding van het nu voorliggende voorstel tot wijziging van de beleidsbegroting 2011 - 2014.

De nu voorliggende versoberingsmaatregelen leiden tot een structureel bedrag van 5,1 mln in 2014. Overigens leiden deze maatregelen in 2011 nog tot een bedrag van €. 4,747.000,- . Hierdoor moet in 2011 nog tenminste voor een bedrag van €. 357.000,- aan incidentele maatregelen worden getroffen. Aangezien inmiddels de nieuwe functiewaarderingssytematiek volledig is ingevoerd stellen wij voor de bestemmingsreserve loonkosten FUWA (€. 250.000,-), die was bedoeld om extra kosten op te kunnen vangen, in te zetten. Omdat de voorziening voor de aanloopverliezen van de parkeergarage aan BP Hofstedestraat is uitgeput in 2010, zijn de exploitatiebijdragen nu structureel in de begroting 2011-2014 opgenomen. Met het oog op de dekking daarvan stellen wij daarom voor om eenmalig € 107.000,- aan de bestemmingsreserve mobiliteit te onttrekken.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?