10G201596 - Jaarverslag 2009 + jaarekening 2009 OSG

Gerelateerde links

Per 1 augustus 2008 is het openbaar voortgezet onderwijs verzelfstandigd en ondergebracht in de Stichting Openbare scholengemeenschap Hengelo. Het bestuursmodel houdt in dat er een algemeen directeur/bestuurder is aangesteld met een intern toezichthouder, de Raad van Toezicht. In de statuten van de OSG is bepaald dat jaarlijks de intern toezichthouder het jaarverslag en de jaarrekening ter goedkeuring aanbiedt aan de Raad van de gemeente Hengelo. In 2010 is de wetswijziging in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de Expertisecentra in de Eerste Kamer goedgekeurd. Komend schooljaar moeten de schoolbesturen aan de slag met de scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Voor de OSG is dit geen onderwerp, aangezien dit al geregeld is. Wel geeft de wetswijziging de mogelijkheid om in de statuten van de OSG de relatie tussen de Raad van de gemeente Hengelo en de intern toezichthouder te wijzigen. Nu verleent de Raad goedkeuring aan de begroting, jaarverslag en de jaarrekening. Het is met deze wetswijziging mogelijk om de Raad van de gemeente Hengelo te informeren op deze punten. In het komende jaar zal dit onderwerp van gesprek zijn met de Stichting OSG Hengelo.
Met betrekking tot het jaarverslag dient de Raad van de gemeente Hengelo vast te stellen of voldoende de openbare identiteit van de Stichting OSG is gewaarborgd, dit vanuit de taak die de gemeenteraad heeft om ervoor te zorgen dat er voldoende openbaar onderwijs in de gemeente is. Gezien het brede onderwijsaanbod en gezien de uitgangspunten van de Stichting OSG kan gesteld worden dat in meer dan voldoende mate de OSG Hengelo zich kwijt van deze verantwoordelijkheid.
Uit de accountantsverklaring blijkt dat de verslaggeving een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting OSG Hengelo per 31 december 2009. Voorts is de accountant van mening dat de in de verslaggeving verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2009 voldoen aan de eisen van financiƫle rechtmatigheid. Het eigen vermogen op 31 december 2009 bedraagt 6.520.483,00. De exploitatie sloot met een positief resultaat van 766.1168,00. Het weerstandsvermogen beweegt zich tussen de grenzen die het Ministerie van OC&W als norm heeft gesteld. De solvabiliteit en de liquiditeit geven aan dat er een gezonde organisatie staat.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?