09G201052 - Notitie Jongerenwerk

Het jongerenwerk heeft een belangrijke preventieve functie in het jeugdbeleid. De afgelopen jaren zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen (geweest) in het integraal jeugdbeleid. Die ontwikkelingen hebben invloed op het jongerenwerk. Daarom was het noodzakelijk om de vorige notitie jongerenwerk uit 2003 te actualiseren en aan te scherpen.
Het jongerenwerk werkt aan het verbeteren van de ontwikkelingskansen voor jongeren in de vrije tijd.
Dit doet zij vanuit de volgende uitgangspunten:

  • het jongerenwerk is een aanvulling op het reguliere basisvoorzieningenaanbod
  • het jongerenwerk is met name preventief van aard
  • het jongerenwerk werkt integraal en outreachend
  • het jongerenwerk richt zich primair op jongeren van 12 tot 18 jaar die zich in een (dreigende)
    kwetsbare positie bevinden
  • het jongerenwerk werkt vanuit een pedagogische en positieve benadering

Vanuit deze uitgangspunten wordt in de notitie een aantal functies, taken en doelstellingen voor het jongerenwerk beschreven. Op basis van de notitie jongerenwerk zullen jaarlijks concrete resultaatafspraken gemaakt worden met het jongerenwerk.
De notitie jongerenwerk wordt voor inspraak vrijgegeven. Betrokken partijen kunnen tot 24 februari 2010 een inspraakreactie geven. De reacties worden vervolgens verwerkt. De definitieve notitie jongerenwerk zal daarna ter vaststelling aan het college en de gemeenteraad worden aangeboden.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?