10G201307 - Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boelderhoek 2009

Het ontwerp bestemmingsplan “Boeldershoek 2009” heeft van 5 maart tot en met 15 april 2010 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee schriftelijke zienswijzen ingediend. In de “Nota zienswijzen - ontwerp bestemmingsplan Boeldershoek 2009” is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen en het ontwerp bestemmingsplan “Boeldershoek 2009” op enkele punten te wijzigen. Zo is bijvoorbeeld de bedrijvenlijst vervangen door een beperktere lijst, waarin mer-(beoordelings)plichtige activiteiten en activiteiten waarvoor een passende beoordeling als bedoeld in de natuurbeschermingswet niet mogelijk worden gemaakt. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld, zoals het actualiseren van het beschreven beleid. De wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Boeldershoek 2009”, die als bijlage 11 is opgenomen in de toelichting van het bestemmingsplan. Omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.
Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het vaststellingsbesluit onverwijld worden toegezonden aan de inspecteur van VROM en Gedeputeerde Staten van Overijssel. Vervolgens zal het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn is beroep door belanghebbenden mogelijk bij de Raad van State.

Behandeld in:

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?