10G201719 - Vaststelling bestemmingsplan Zwavertsweg

Het ontwerpbestemmingsplan Zwavertsweg maakt het mogelijk om op een perceel aan de Zwavertsweg één vrijstaande woning, één twee onder één kap woning en maximaal 20 garageboxen te realiseren. Het plan heeft van 3 september tot en met 14 oktober 2010 voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend. In de Nota behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zwavertsweg, die deel uitmaakt van dit advies, is de zienswijze samengevat en van commentaar voorzien.
In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het plan voorgelegd aan onder andere het waterschap , de VROM-inspectie, de provincie en Regio Twente. Het ontwerpbestemmingsplan gaf één van deze instanties aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Op 1 juli 2008 is de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. In artikel 6.12 van deze wet is opgenomen dat bij een bestemmingsplan een exploitatieplan wordt opgesteld. Indien geen exploitatieplan wordt opgesteld dan dient de raad dit expliciet te besluiten. Aan de raad wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Zwavertsweg. In dit geval is een exploitatieovereenkomst gesloten zodat afgezien kan worden van het opstellen van een exploitatieplan maar dient de raad wel expliciet te besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.
Er wordt voorgesteld het plan gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen waarborgen belangen van gemeente, provincie en rijk. De voorgestelde wijzigingen zijn geen reden om van de Inspecteur VROM en Gedeputeerde Staten een reactieve aanwijzing te verwachten. Daarom wordt voorgesteld om Gedeputeerde Staten en de Inspecteur VROM, in afwijking van artikel 3.8 lid 4 Wro, te vragen toestemming te verlenen tot versnelde publicatie. Na vaststelling wordt het plan 6 weken ter inzage gelegd met de mogelijkheid om beroep in te stellen en/of voorlopige voorziening te vragen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Behandeld in:


Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?